مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

410

دانلود:

204

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی وجود ارتباط بین نشانگرهای SSR با صفات مرتبط با عملکرد در گندم نان

صفحات

 صفحه شروع 85 | صفحه پایان 90

چکیده

 نشانگرهای مولکولی می تواند نقش مهمی در بهبود عملکرد گندم از طریق اصلاح نباتات مولکولی داشته باشد. در این مطالعه به منظور پیدا نمودن نشانگر پیوسته با صفات مورفولوژیک بر روی 34 ژنوتیپ گندم نان و یک ژنوتیپ گندم بهاره چینی از 13 نشانگر SSR استفاده شد. این ژنوتیپ ها در شرایط مزرعه کشت شدند و از نظر 12 صفت کمی شامل عرض دانه, طول دانه, وزن صد دانه, طول سنبله, تعداد دانه در سنبله, تعداد سنبلچه, طول برگ پرچم, طول ریشک, عرض برگ پرچم, روز تا گلدهی, ارتفاع گیاه و طول پدانکل مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا ساختار جمعیت به عنوان پیش نیازی برای انجام تجزیه ارتباط با استفاده از نرم افزار Structure بررسی شد. سپس تجزیه ارتباط برای آنالیز ارتباط نشانگرها با صفات مورفولوژیکی با استفاده از نرم افزار Tassel v. 5 و مدل خطی عمومی (GLM) صورت گرفت. بررسی ساختار جمعیت با استفاده از داده های ISSR وجود دو زیر گروه احتمالی (2=K) را نشان داد. نتایج مربوط به بررسی وجود ارتباط بین نشانگرهای SSR و صفات مورد مطالعه نشان داد که نشانگرهای Xgwm998-4B با صفات طول دانه, وزن صد دانه, عرض دانه, تعداد دانه در سنبلچه, ارتفاع گیاه و طول پدانکل, Xgwm925-4B با صفات عرض دانه, تعداد دانه در سنبلچه, روز تا گرده افشانی, Xgwm910-4B با صفات طول دانه, طول ریشک, عرض دانه, Xgwm891-4B با صفات طول ریشک, روز تا گرده افشانی, Xgwm898-4B با صفات طول دانه, روز تا گرده افشانی, طول پدانکل, Xgwm710-4B با صفت ارتفاع گیاه, Xgwm888-4B با صفت روز تا گرده افشانی, Xgwm930-4B با صفت طول پدانکل, Xgwm1084-4B با صفت طول ریشک, Xgwm295-7D با صفات طول ریشک, طول برگ پرچم, روز تا گرده افشانی و ارتفاع گیاه, Xgwm44-7D با صفات وزن صد دانه, روز تا گرده افشانی, عرض برگ پرچم و عرض برگ پرچم, Xgwm885-7D با صفات طول دانه, وزن صد دانه و طول سنبله ارتباط معنی داری نشان دادند. از این نتایج می توان در برنامه های اصلاحی گندم نان استفاده کرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  ملکی راد، زینب، زینلی نژاد، خلیل، و پهلوانی، محمدهادی. (1400). بررسی وجود ارتباط بین نشانگرهای SSR با صفات مرتبط با عملکرد در گندم نان. ژنتیک نوین، 16(1 )، 85-90. SID. https://sid.ir/paper/398639/fa

  Vancouver: کپی

  ملکی راد زینب، زینلی نژاد خلیل، پهلوانی محمدهادی. بررسی وجود ارتباط بین نشانگرهای SSR با صفات مرتبط با عملکرد در گندم نان. ژنتیک نوین[Internet]. 1400؛16(1 ):85-90. Available from: https://sid.ir/paper/398639/fa

  IEEE: کپی

  زینب ملکی راد، خلیل زینلی نژاد، و محمدهادی پهلوانی، “بررسی وجود ارتباط بین نشانگرهای SSR با صفات مرتبط با عملکرد در گندم نان،” ژنتیک نوین، vol. 16، no. 1 ، pp. 85–90، 1400، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/398639/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی