مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان | سال:1391 | دوره:21 | شماره:83 | صفحه شروع:27 | صفحه پایان:35

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,053

دانلود:

214

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارتباط وضعیت تغذیه و وزن گیری مادر در دوران بارداری با کم وزنی زمان تولد نوزادان

صفحات

 صفحه شروع 27 | صفحه پایان 35

چکیده

 مقدمه: تولد نوزادان کم وزن از جدی ترین مشکلات بهداشتی جهان محسوب می شود که فشار فوق العاده ای را بر سیستم خدمات بهداشتی و افراد خانواده تحمیل می کند. انواع مواد غذایی, مکمل ها و مواد معدنی در دوران بارداری, تامین کننده انرژی برای مادر و جنین است و رژیم غذایی نامناسب و وزن گیری ناکافی در این دوران بر سلامتی مادر و وزن هنگام تولد نوزاد, اثر منفی می گذارد.هدف: تعیین ارتباط وضعیت تغذیه و وزن گیری مادر در دوران بارداری با کم وزنی زمان تولد نوزادان ترممواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه هم گروهی تاریخی است. 1177 مادر مراجعه کننده به مراکز و پایگاه های بهداشتی شهری رشت که مشخصات ورود به پژوهش را داشتند بر اساس وزن زمان تولد نوزادان به دو گروه مادران نوزادان کم وزن (2500 گرم و کمتر) و مادران نوزادان با وزن طبیعی (بیشتر از 2500 گرم تا 4000 گرم) دسته بندی شدند. داده ها با مشاهده اطلاعات مندرج در پرونده بهداشتی و مصاحبه سازمان یافته از مادران نوزادان جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های آمار توصیفی, آمار استنباطی کای دو, فیشر و من ویتنی و در ارتباطات چندگانه از مدل لوجستیک رگرسیون چندگانه استفاده شد.نتایج: نتایج پژوهش نشان دهنده آن بود که بین وضعیت تغذیه (0.008>P) و وزن گیری مادر (0.002>P) در دوران بارداری با کم وزنی زمان تولد نوزاد ارتباط آماری معنی داری وجود دارد. مصرف کم لبنیات 2.57 برابر ( OR=2.57و 0.018>P), مصرف کم میوه جات 3.75 برابر (OR=3.75 و 0.069>slightly significant P), مصرف نکردن مکمل های آهن, مولتی ویتامین و اسید فولیک 13.16 برابر (OR=13.16 و 0.001>P) در دوران بارداری با احتمال زایمان نوزاد کم وزن ارتباط داشت.نتیجه گیری: با توجه به عوامل تغذیه ای مرتبط با کم وزنی نوزاد, اهمیت نقش مسوولین امور بهداشتی در افزایش آگاهی های عمومی در زمینه تغذیه و وزن گیری مناسب در دوران بارداری بیش از پیش مشخص می شود.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID