video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

414

دانلود:

209

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیر جنسیت بر نگرش دانش آموزان ترکی زبان شهرستان مرند به زبان فارسی

صفحات

 صفحه شروع 195 | صفحه پایان 213

چکیده

 مقاله ی حاضر به بررسی تأثیر متغیر جنسیت بر نگرش دانش آموزان ترکی زبان شهرستان مرند به زبان فارسی می پردازد. نگرش مجموعه ای از باورهاست که زبان آموز نسبت به اعضای جامعه زبانی مقصد و هم چنین در مورد فرهنگ خود داراست. جامعه ی آماری در این پژوهش, 400 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه در سال تحصیلی 94-93 در مرند می باشد. روش نمونه گیری در این پژوهش, تصادفی ساده است. در پژوهش حاضر, اطلاعات با استفاده از روش پرسشنامه که از دو قسمت تشکیل شده است, جمع آوری شد. به منظور حصول اطمینان از پایایی پرسشنامه, از میان روش های رایج برای جمع آوری داده ها, از روش انطباق و اصلاح شیوه های موجود استفاده شد. برای آزمون فرضیه ی پژوهش از آمار استنباطی شامل آزمون آماری T مستقل برای دو گروه جنسی دختر و پسر استفاده شد. در مقاله ی حاضر مشخص گردید که بین دو گروه جنسیتی در نگرش نسبت به به کارگیری زبان فارسی تفاوت معنی داری وجود دارد. دانش آموزان دختر در مقایسه با دانش آموزان پسر دارای نگرش مثبتی نسبت به موضوع مطرح شده هستند؛ اما پسران در مقایسه با دختران نگرش مثبتی را دارا نیستند. در زمینه ی تأثیر نگرش دو گروه جنسی بر استفاده از زبان فارسی چنین استنباط شد که نگرش مثبت دختران باعث می شود آن ها در اغلب موقعیت ها از زبان فارسی استفاده کنند؛ در حالی که دانش آموزان پسر در موقعیت های مشابه ترجیح می دهند از زبان مادری خود, یعنی ترکی آذری, بهره ببرند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  صفائی اصل، اسماعیل، طوسی نصیرآبادی، محمدرضا، و رضی نژاد، سیدمحمد. (1398). بررسی تاثیر جنسیت بر نگرش دانش آموزان ترکی زبان شهرستان مرند به زبان فارسی. پژوهش نامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، 8(2 (پیاپی 18) )، 195-213. SID. https://sid.ir/paper/398237/fa

  Vancouver: کپی

  صفائی اصل اسماعیل، طوسی نصیرآبادی محمدرضا، رضی نژاد سیدمحمد. بررسی تاثیر جنسیت بر نگرش دانش آموزان ترکی زبان شهرستان مرند به زبان فارسی. پژوهش نامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان[Internet]. 1398؛8(2 (پیاپی 18) ):195-213. Available from: https://sid.ir/paper/398237/fa

  IEEE: کپی

  اسماعیل صفائی اصل، محمدرضا طوسی نصیرآبادی، و سیدمحمد رضی نژاد، “بررسی تاثیر جنسیت بر نگرش دانش آموزان ترکی زبان شهرستان مرند به زبان فارسی،” پژوهش نامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، vol. 8، no. 2 (پیاپی 18) ، pp. 195–213، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/398237/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی