مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مکانیک هوا فضا | سال:1399 | دوره:16 | شماره:2 (پیاپی 60) | صفحه شروع:55 | صفحه پایان:62

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

156

دانلود:

99

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل کمانش ورق دایره ای همراه با تورق با استفاده از تئوری تغییرشکل برشی مرتبه سوم

صفحات

 صفحه شروع 55 | صفحه پایان 62

چکیده

تورق یکی از عیوب رایج در صفحات کامپوزیتی است که ممکن است در حین تولید, سوراخکاری و یا بارگذاری در صفحه ی کامپوزیتی ایجاد شود. این عیب انعطاف پذیری, استحکام و کارایی صفحات و سازه های کامپوزیتی را تحت تاثیر قرار داده و آن را کاهش می دهد به نحوی که حتی ممکن است باعث شکست یک لایه یا شکست کامل در صفحه ی کامپوزیتی شود. در این تحقیق یک صفحه کامپوزیتی دایره ای با تورق دایره ای شکل تحت بار کمانشی در نظر گرفته می شود و با توجه به اینکه تورق رشد می کند و مرز تورق متحرک است, معادلات تعادل حاکم بر صفحه ی دایره ای با تورق دایره ای شکل با استفاده از روش حساب تغییرات با مرز متحرک بدست می آیند. تیوری که در این مقاله از آن برای یافتن معادلات تعادل حاکم بر صفحه ی مورد نظر استفاده شد تیوری تغییرشکل برشی مرتبه سوم است. در نهایت برای دو ماده ایزوتروپیک و اورتوتروپیک بار کمانش بحرانی با استفاده از روش هموتوپی طیفی تعیین می شود و نتایج مقاله حاضر با نتایج موجود در تحقیقات دیگر مقایسه می شود. نتایج بدست آمده مطابقت خوبی را با نتایج مراجع دیگر نشان می دهد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID