مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

358

دانلود:

208

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر تراکم، کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی کاسنی Cichorium intybus

صفحات

 صفحه شروع 145 | صفحه پایان 160

چکیده

 به منظور بررسی تأثیر تراکم, کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی کاسنی, آزمایشی به صورت کرت های دو بار خردشده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در منطقه قمصر شهرستان کاشان, انجام شد. کود نیتروژن در سه سطح صفر, 50 و 100 کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص در کرت های اصلی, تراکم در سه سطح 6, 9 و 12 گیاه در مترمربع در کرت های فرعی و کود زیستی در سه سطح عدم تلقیح, تلقیح با میکوریزا و تلقیح با ازتوباکتر در کرت های فرعی فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که اثرات کود نیتروژن, تراکم و کود زیستی بر تعداد برگ, وزن تر و خشک, طول ریشه, میزان فلاونوئید, نیتروژن, فسفر و پتاسیم گیاه معنی دار بودند. مصرف کود نیتروژن باعث افزایش تمام صفات شد. اثرکودهای زیستی نسبت به شاهد بدون کود بر صفات بررسی شده معنی دار و مثبت بود. تأثیر مثبت میکوریزا بر صفات فلاونوئید, فسفر و پتاسیم بیشتر از ازتوباکتر بود. در بین اثرات متقابل دو گانه, تراکم در کود زیستی و تراکم در کود نیتروژن برای صفات تعداد برگ و طول ریشه معنی دار بودند. مقایسه میانگین اثر متقابل تراکم در کود زیستی نشان داد که بیشترین تعداد برگ در تراکم 6 بوته در مترمربع و تلقیح ازتو باکتر و بیشترین طول ریشه در تراکم 12 بوته در مترمربع و تلقیح ازتو باکتر بدست آمد. مقایسه میانگین اثر متقابل تراکم در کود نیتروژن نیز نشان داد که بیشترین تعداد برگ در تراکم 6 بوته در مترمربع و مصرف 100 کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص و بیشترین طول ریشه در تراکم 12 بوته در مترمربع و مصرف 100 کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص مشاهده شد. اثر متقابل کود نیتروژن, تراکم و کود زیستی فقط در صفت وزن تر معنی دار گردید. بیشترین وزن تر(8/1848 گرم در مترمربع) در تیمار 100 کیلوگرم در هکتار نیتروژن, تراکم 12 بوته در مترمربع و کاربرد ازتوباکتر حاصل گردید که افزایش 168 درصدی وزن تر نسبت به شرایط عدم مصرف نیتروژن و کود زیستی در تراکم شش بوته در مترمربع (با 5/688 گرم در مترمربع) را سبب شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  امینیان، رقیه، مهرآبادی آرانی، علی، و مفاخری، سودابه. (1399). اثر تراکم, کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی کاسنی Cichorium intybus. تغذیه گیاهان باغی، 3(1 )، 145-160. SID. https://sid.ir/paper/396963/fa

  Vancouver: کپی

  امینیان رقیه، مهرآبادی آرانی علی، مفاخری سودابه. اثر تراکم, کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی کاسنی Cichorium intybus. تغذیه گیاهان باغی[Internet]. 1399؛3(1 ):145-160. Available from: https://sid.ir/paper/396963/fa

  IEEE: کپی

  رقیه امینیان، علی مهرآبادی آرانی، و سودابه مفاخری، “اثر تراکم, کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی کاسنی Cichorium intybus،” تغذیه گیاهان باغی، vol. 3، no. 1 ، pp. 145–160، 1399، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/396963/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی