مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

368

دانلود:

165

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثرات باکتری های ریزوبیوم (Rhizobium leguminosarum biovar phaseoli) بر عملکرد لوبیاچیتی تحت تنش خشکی در شرایط گلخانه و مزرعه

صفحات

 صفحه شروع 55 | صفحه پایان 65

چکیده

 جهت بررسی اثرات سویه های باکتری ریزوبیوم در عملکرد لوبیاچیتی در شرایط تنش خشکی, اقدام به اجرای آزمایش کرت های خُردشده در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1393 به صورت گلدانی و در سال 1394 به صورت مزرعه ای گردید. در سطوح اصلی این آزمایش تیمارهای تنش خشکی شامل آبیاری بر اساس60, 30 و80 درصد آب قابل استفاده خاک و در سطوح فرعی تیمارهای باکتری ریزوبیوم لگومینوزارم بیوار فازئولی شامل سویه های, 54, 58, 160 و 177 (جمع آوری شده از مزارع استان های زنجان و خراسان) قرار داشت. حجم آب مصرفی, کارآیی مصرف آب آبیاری, نیتروژن اندام هوایی, تعداد و وزن گره های تثبیت کننده نیتروژن در ریشه گیاه, وزن خشک و تر بوته, عملکرد زیستی و عملکرد تولید دانه از جمله صفات مورد اندازه گیری در این آزمایش بودند. نتایج نشان داد که اثرات تنش خشکی و باکتری ریزوبیوم در عملکرد تولید دانه و کارآیی مصرف آب در سطح 5درصد معنی دار بودند. بیشترین مقدار عملکرد دانه و کارآیی مصرف آب به ترتیب به میزان 3066کیلوگرم در هکتار و 810گرم در مترمکعب آب با تلقیح بذر لوبیا با باکتری ریزوبیوم لگومینوزارم بیوار فازئولی سویة 160 و آبیاری بر مبنای60درصد آب قابل استفاده به دست آمد. مصرف آب در این تیمار برابر 3798مترمکعب در طی فصل رشد بود که 19درصد کمتر از تیمار شاهد (80درصد آب قابل استفاده) بود. نتایج این آزمایش نشان داد در شرایط تنش خشکی, در صورت استفاده از باکتری ریزوبیوم, گیاه لوبیا قادر به تحمل تنش خشکی و حصول حداکثر عملکرد دانه و کارآیی مصرف آب خواهد بود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  همتی، اکبر، فیضیان، محمد، اسدی رحمانی، هادی، و عزیزی، خسرو. (1397). بررسی اثرات باکتری های ریزوبیوم (Rhizobium leguminosarum biovar phaseoli) بر عملکرد لوبیاچیتی تحت تنش خشکی در شرایط گلخانه و مزرعه. پژوهش های حبوبات ایران، 9(2 )، 55-65. SID. https://sid.ir/paper/396472/fa

  Vancouver: کپی

  همتی اکبر، فیضیان محمد، اسدی رحمانی هادی، عزیزی خسرو. بررسی اثرات باکتری های ریزوبیوم (Rhizobium leguminosarum biovar phaseoli) بر عملکرد لوبیاچیتی تحت تنش خشکی در شرایط گلخانه و مزرعه. پژوهش های حبوبات ایران[Internet]. 1397؛9(2 ):55-65. Available from: https://sid.ir/paper/396472/fa

  IEEE: کپی

  اکبر همتی، محمد فیضیان، هادی اسدی رحمانی، و خسرو عزیزی، “بررسی اثرات باکتری های ریزوبیوم (Rhizobium leguminosarum biovar phaseoli) بر عملکرد لوبیاچیتی تحت تنش خشکی در شرایط گلخانه و مزرعه،” پژوهش های حبوبات ایران، vol. 9، no. 2 ، pp. 55–65، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/396472/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی