مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: باغ نظر
سال:1398 | دوره:16 | شماره:70
صفحه شروع:17 | صفحه پایان:30

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

397

دانلود:

146

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شناسایی مراکز شهری با استفاده از فعالیت ها و عملکردهای شهری (نمونه ی پژوهشی مراکز شهری کلان شهر تبریز)

صفحات

 صفحه شروع 17 | صفحه پایان 30

چکیده

 بیان مسئله: رشد سریع جمعیت, افزایش جمعیت شهرنشین و نیروهای محرکه, منجر به تحول شهری سریعی شده اند که به صورت فرآیندی مداوم, شکل و ساخت شهرها را دگرگون می کنند. توسعه و تحول سریع شهری همیشه مشکلاتی را به دنبال خود دارد, به ویژه زمانی که این امر بدون برنامه اتفاق افتاده باشد و ساخت شهری کلان شهرها را از حالت تعادل خارج نماید. یکی از تحولات بزرگی که در ساخت شهری کلان شهر تبریز به وقوع پیوسته است, افزایش مراکز شهری جدید با نقش های عملکردی جدید و افزایش تراکم در قسمت های خاصی از این کلان شهر است که نتیجة این اقدامات, تحولات فضایی نامتعادل در ساخت شهری است. این مقاله به دنبال یافتن پاسخ این پرسش است که توزیع فضایی مراکز شهری در کلان شهر تبریز چه تأثیری در تعادل یا عدم تعادل فضایی ساخت شهری این کلان شهر دارد؟ قبل از پرداختن به سؤال قبل, این سؤال مطرح می شود که مراکز شهری چگونه شناسایی می شوند؟ هدف: بررسی میزان تأثیرپذیری تحولات فضایی ساخت شهری کلان شهر تبریز از مراکز شهری به وجودآمده طی دهه های اخیر هدف اصلی این مقاله است و هدف دیگر, ارائة روشی علمی برای شناسایی مراکز شهری. روش تحقیق: این پژوهش از نظر هدف پژوهش جزو پژوهش های کاربردی و از نظر روش جمع آوری اطلاعات جزء روش های کتابخانه ای و میدانی بوده که با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است و از سیستم اطلاعات جغرافیایی برای توصیف و تحلیل داده ها و نقشه ها بهره گرفته است. نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان می دهد که ساخت شهری کلان شهر تبریز طی دهه های گذشته تحولات فراوان کالبدی را به خود دیده است. دگرگونی در ساخت آن اغلب در قسمت های شرقی و شمال شرقی به وقوع پیوسته است که از آن جمله می توان به شکل گیری سه مرکز شهری جدید (آبرسان, ولیعصر, باغمیشه-شهیدفهمیده) اشاره کرد. توزیع جغرافیایی مراکز شهری, ساخت شهری کلان شهر تبریز را از حالت تعادل خارج کرده است که در طرح های توسعة آتی, بایستی این مهم مدنظر قرار گیرد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.