مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

485

دانلود:

48

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثر ارزشیابی تکوینی بر پیشرفت دانشجویان

نویسنده

سپاسی حسین

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 10

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 استادان همیشه درگیر اثرات ارزشیابی تکوینی بر یادگیری هستند. بسیاری بر این عقیده اند که ارزشیابی تکوینی پیشرفت بیشتری به دانشجو می دهد و بر نگرش مثبت به یادگیری تأکید می کند. این پژوهش به بررسی این فرضیه می پردازد که استفاده از ارزشیابی تکوینی فراگیری را بهبود می بخشد. صد و دوازده نفر از دانشجویان تربیت دبیر دانشگاه شهید چمران که در درس آزمون و ارزشیابی حضور داشتند در این پژوهش شرکت کردند. این دانشجویان به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند و در پیش آزمون شرکت نمودند. در ابتدای دوره هیچ تفاوت معناداری در زمینه اطلاعات، مهارت ها و درک بین آنها وجود نداشت (P<0.05). به گروه آزمایشی پنج ارزشیابی تکوینی و یک ارزشیابی نهایی و به گروه دیگر فقط ارزشیابی نهایی داده شد. روش آموزش برای هر دو گروه یکسان بود و تنها گروه آزمایشی، ارزشیابی تکوینی دریافت نکرد. نتایج نشان داد که تفاوت معناداری در پس آزمون دو گروه وجود دارد. این نتایج نشان می دهد که استادان باید توجه بیشتری به مزایای ارزشیابی تکوینی در پیشرفت دانشجویان نشان دهند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.