مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

319

دانلود:

201

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی میزان بیان miR-33 a، miR-429 و miR-200 c درسرطان سلول های غیر کوچک ریه

صفحات

 صفحه شروع 143 | صفحه پایان 151

چکیده

 هدف: در این تحقیق ارتباط miR-33a, miR-429 و miR-200c با مسیر EMT در سرطان سلول های غیرکوچک ریه, مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش ها: در این مطالعه از روش Real Time-PCR برای ارزیابی تغییرات بیان miRNAهای مذکور از 30 بافت توموری سلول های غیرکوچک ریه (NSCLC) (66 درصد در مرحله I و II و 34 درصد بیماران در مرحله III) استفاده شد. پس از استخراجRNA از نمونه های بافتی سنتز cDNAبا استفاده از پرایمرهای ساقه حلقه انجام شد. بررسی کمی میزان بیان ژن های فوق الذکر با استفاده از پرایمرهای اختصاصی انجام و آنالیز داده ها با فرمول-∆ ∆ ct 2 صورت گرفت. نتایج: ارزیابی تغییرات بیان برای miR-33a نشان دادکه تعداد 11 نمونه از 30 نمونه توموری افزایش بیان داشتند. miR-429 افزایش بیان در 12 نمونه توموری و miR-200c افزایش بیان در 18 نمونه توموری داشتند. اما این تغییرات معنی دار نبود (به ترتیب 09/0p=, 084/0p= و 072/0p=). نتیجه گیری: از آن جایی که نمونه های این مطالعه در مراحل ابتدایی سرطان بودند, شاید توجیه کننده عدم تغییر بیان معنی دار می باشد. همچنین این پژوهش در مقیاس کوچک طراحی شده, لذا برای به دست آوردن نتایج دقیق تر, تحقیقات بیشتر و افزایش تعداد نمونه ها نیاز است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  گلشن راد، غزاله، زارع کاریزی، شهره، و کریمی پور، مرتضی. (1398). بررسی میزان بیان miR-33 a, miR-429 و miR-200 c درسرطان سلول های غیر کوچک ریه. سلول و بافت، 10(3 )، 143-151. SID. https://sid.ir/paper/395963/fa

  Vancouver: کپی

  گلشن راد غزاله، زارع کاریزی شهره، کریمی پور مرتضی. بررسی میزان بیان miR-33 a, miR-429 و miR-200 c درسرطان سلول های غیر کوچک ریه. سلول و بافت[Internet]. 1398؛10(3 ):143-151. Available from: https://sid.ir/paper/395963/fa

  IEEE: کپی

  غزاله گلشن راد، شهره زارع کاریزی، و مرتضی کریمی پور، “بررسی میزان بیان miR-33 a, miR-429 و miR-200 c درسرطان سلول های غیر کوچک ریه،” سلول و بافت، vol. 10، no. 3 ، pp. 143–151، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/395963/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی