مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله دندانپزشکی (journal of islamic dental association of iran) | سال:1383 | دوره:16 | شماره:2 (مسلسل 49) | صفحه شروع:13 | صفحه پایان:21

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

381

دانلود:

83

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی آزمایشگاهی آناتومی کانال های ریشه دندانهای مولر فک بالا

صفحات

 صفحه شروع 13 | صفحه پایان 21

چکیده

 زمینه و هدف: تعداد و نوع کانال های ریشه در دندانهای مولر فک بالا بخصوص ریشه مزیوباکال متنوع می باشد, بنابراین شناخت کافی از آناتومی داخلی ریشه ها قبل از انجام معالجه ریشه یکی از دلایل موفقیت درمان می باشد و در پیش آگهی طولانی مدت درمان موثر است. در این راستا آناتومی داخلی دندانها به روش های مختلف بررسی شده است. هدف از این مطالعه تعیین درصد انواع کانال های ریشه در دندانهای مولر فک بالا در جمعیت ایرانی و با روش رنگ آمیزی و شفاف سازی می باشد. روش بررسی: در این مطالعه تعداد صد دندان مولر اول و دوم فک بالا (هر کدام 50 دندان) برای تعیین تعداد کانال های ریشه و انواع آن و وجود کانال طرفی و فرعی مورد مطالعه قرار گرفتند. مطالعه سیستم های کانال های ریشه بر اساس طبقه بندی Vertucci و به روش رنگ آمیزی و شفاف سازی به طریق آزمایشگاهی و با مختصری تغییر نسبت به مقالات قبلی انجام شد. یافته ها: شیوع انواع کانال در ریشه مزیوباکال مولر اول شامل 20% نوع یک, 32% نوع دو, 40% نوع چهار, 4% نوع پنج, 4% نوع شش, 30% کانال فرعی و 20% کانال طرفی, در ریشه دیستوباکال 90% نوع یک, 10% نوع پنج, 22% کانال فرعی و 14% کانال طرفی, در ریشه پالاتال 92% نوع یک, 8% نوع پنج, 30% کانال فرعی و 18% کانال طرفی بود. شیوع انواع کانال در ریشه مزیوباکال مولر دوم شامل 74% نوع یک, 14% نوع دو, 10% نوع چهار, 2% نوع پنج, 32% کانال فرعی, 18% کانال طرفی, در ریشه دیستوباکال 94% نوع یک, 6% نوع پنج, 20% کانال فرعی و 8% کانال طرفی و ریشه پالاتال دارای 100% کانال نوع یک, 30% کانال فرعی و 12% کانال طرفی بود. ریشه مزیوباکال در مولر اول 76% و در مولر دوم 24% دارای دو کانال بودند. درصد کانال نوع یک در ریشه دیستوباکال و پالاتال در هر دو دندان تقریبا برابر و بسیار بالا بود.نتیجه گیری: به دلیل شیوع انواع مختلف کانال در ریشه مزیوباکال مولرهای فک بالا می بایست در هنگام تهیه حفره دسترسی به دنبال کانال اضافی بود در غیر این صورت احتمال شکست درمان وجود دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID