مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,201

دانلود:

322

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تفاوت رعایت موازین اخلاقی بین بانوان ورزشکار و غیرورزشکار

نویسندگان

خبیری محمد

صفحات

 صفحه شروع 5 | صفحه پایان 19

چکیده

 رعایت موازین اخلاقی در محیط های ورزشی و مسابقات توسط ورزشکاران, از جمله خاستگاه جهانی و ملی دارد در مورد پسند کلیه دست اندرکاران و تماشاچیان می باشد. هدف کلی پژوهش حاضر, بررسی تفاوت رعایت موازین اخلاقی در بین بانوان ورزشکار و غیرورزشکار و اهداف ویژه تحقیق بررسی میزان تفاوت این دو گروه در متغیرهای تنبیه و اطلاعات , ابزار گونه نسبی بودن, توافق بین اشخاص, احترام به قراردادهای اجتماعی, احترام به قوانین و نظم و رعایت اصول جهانی بوده است. تعداد 60 نفر از بانوان ورزشکار 30 تا 19 ساله عضو تیم های ورزشی دانشگاه ها که حداقل 5 سال سابقه فعالیت های ورزشی در دانشگاهها و آموزشگاهها داشتند و نیز 60 نفر از بانوان دانشجوی 30 تا 19 سالة غیرورزشکار که هیچ گونه فعالیت ورزشی مستمر نداشتند, به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش تحقیق توصیفی و مقایسه ای و ابزار تحقیق, پرسشنامه محقق ساخته که با روش آلفاکرونباخ با ضریب 66/0, پایایی آن مورد تائید قرار گرفت , بوده است که براساس محورهای اخلاقی گلبرگ ساخته شد. در نتیجه, محقق بین گروههای ورزشکار و غیرورزشکار از نظر رعایت اخلاقی به طور کلی و نیز متغیرهای تنبیه و اطلاعات , ابزارگونه نسبی بودن, احترام به قوانین و نظم, احترام به قراردادهای اجتماعی تفاوت معنی داری مشاهده نکرد, ولی در متغیر اخلاق براساس اصول جهانی بین دو گروه ورزشکار و غیرورزشکار تفاوت معنی داری مشاهده کرد که غیرورزشکاران نسبت به ورزشکاران در این متغیر برتر نشان دادند.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  خبیری، محمد. (1381). بررسی تفاوت رعایت موازین اخلاقی بین بانوان ورزشکار و غیرورزشکار. حرکت، -(پیاپی 13)، 5-19. SID. https://sid.ir/paper/395064/fa

  Vancouver: کپی

  خبیری محمد. بررسی تفاوت رعایت موازین اخلاقی بین بانوان ورزشکار و غیرورزشکار. حرکت[Internet]. 1381؛-(پیاپی 13):5-19. Available from: https://sid.ir/paper/395064/fa

  IEEE: کپی

  محمد خبیری، “بررسی تفاوت رعایت موازین اخلاقی بین بانوان ورزشکار و غیرورزشکار،” حرکت، vol. -، no. پیاپی 13، pp. 5–19، 1381، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/395064/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی