مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

404

دانلود:

267

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی هم افزایی فعالیت ضد میکروبی نانو ذرات نقره و گیاه اکالیپتوس میکروتکا بر روی باکتری استرپتوکوکوس موتانس

صفحات

 صفحه شروع 334 | صفحه پایان 343

چکیده

 سابقه و هدف: استرپتوکوکوس موتانس مهم ترین عامل پوسیدگی دندان ها می باشد. در پژوهش حاضر, خواص ضدباکتریایی اسانس و عصاره هیدرو الکلی گیاه اکالیپتوس میکروتکا و نانوذره نقره در مقایسه با اثرات تعدادی از آنتی بیوتیک های استاندارد, علیه سویه ای از باکتری مذکور مورد ارزیابی قرار گرفت. مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی, خواص ضدباکتریایی ترکیبات موردنظر و آنتی بیوتیک های آموکسی سیلین-کلاوولانیک اسید, کلرامفنیکل و سیپروفلوکساسین به روش نفوذ دیسک در آگار علیه سویه استاندارد باکتری استرپتوکوکوس موتانس مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بااستفاده از نرم افزار آماری SPSS آنالیز شد. برای شناسایی ترکیبات شیمیایی عصاره و اسانس گیاه مورد آزمایش نیز از سیستم دستگاه کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی (GC/MS) استفاده شد. نتایج: بیشترین مقدار قطر منطقه عدم رشد باکتری موردآزمایش, مربوط به تلفیقی از ترکیب عصاره و اسانس گیاه اکالیپتوس میکروتکا و نانوذره نقره به میزان 0/2± 23 میلی متر و کمترین آن مربوط به تلفیق اسانس این گیاه و نانوذره نقره به میزان 1/0± 7 میلی متر بود. همچنین قطر منطقه عدم رشد باکتری مذکور تحت تاثیر آنتی بیوتیک های آموکسی سیلین-کلاوولانیک اسید, کلرامفنیکل و سیپروفلوکساسین به ترتیب 0/1± 9, 2/0± 22 و 0/1± 8 میلی متر ثبت شد. در اسانس گیاه موردآزمایش, 44 ترکیب شناسایی شد که ترکیبات اصلی آن به ترتیب شامل اکالیپتول, آلفا پینن, ال-ترانس-پینوکارئول بودند. در عصاره این گیاه هم, 30 ترکیب شناسایی شد که ترکیبات اصلی به ترتیب شامل اکالیپتول, گلوبولول و آرومان دندرون می باشد. نتیجه گیری: یافته ها نشان داد که نانوذره نقره در تلفیق با عصاره و اسانس گیاه اکالیپتوس میکروتکا فعالیت ضدمیکروبی مناسبی علیه باکتری بیماری زای استرپتوکوکوس موتانس دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  فرخ پور، رامین، انزابی، یونس، و جعفری زاده مالمیری، هدی. (1398). ارزیابی هم افزایی فعالیت ضد میکروبی نانو ذرات نقره و گیاه اکالیپتوس میکروتکا بر روی باکتری استرپتوکوکوس موتانس. فیض، 23(4 )، 334-343. SID. https://sid.ir/paper/394564/fa

  Vancouver: کپی

  فرخ پور رامین، انزابی یونس، جعفری زاده مالمیری هدی. ارزیابی هم افزایی فعالیت ضد میکروبی نانو ذرات نقره و گیاه اکالیپتوس میکروتکا بر روی باکتری استرپتوکوکوس موتانس. فیض[Internet]. 1398؛23(4 ):334-343. Available from: https://sid.ir/paper/394564/fa

  IEEE: کپی

  رامین فرخ پور، یونس انزابی، و هدی جعفری زاده مالمیری، “ارزیابی هم افزایی فعالیت ضد میکروبی نانو ذرات نقره و گیاه اکالیپتوس میکروتکا بر روی باکتری استرپتوکوکوس موتانس،” فیض، vol. 23، no. 4 ، pp. 334–343، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/394564/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی