مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

757

دانلود:

369

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ریسک فاکتورهای مرگ بعد از عمل Coronary Artery Bypass Graft بیمارستان امام (1375-78)

صفحات

 صفحه شروع 242 | صفحه پایان 247

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 مقدمه: بیماری های ایسکمیک قلب شایع ترین علت مرگ در کشورهای توسعه یافته می باشند. یکی از روشهای درمانی این بیماریها عمل بای پس شریان کرونر قلب( Coronary Artery Bypass Graft (CABG است. با توجه به روند صنعتی شدن کشور و افزایش شیوع بیماریهای شرایین کرونر این مطالعه بنا به ضرورت صورت پذیرفت.مواد و روشها: در این مطالعه سه ساله از مهر ماه 1375 الی مهر ماه 1378 عوامل خطر عمل CABG در بیمارستان امام خمینی و میزان تأثیر آنها در مرگ و میر این بیماران مطالعه شد. طی مطالعه، 20 عامل خطر شامل سن، جنس، مصرف سیگار، سابقه خانوادگی بیماریهای قلبی، دیابت، چاقی مفرط، هیپرکلسترولمی، فشار خون بالا، تپش قلب، نارسایی کلیه، بیماری انسدادی مزمن ریه، سابقه انفارکتوس قلبی، نارسایی احتقانی قلب، سابقه PTCA ، سابقه( Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR و سابقه اندرآتکتومی بررسی شدند، این مطالعه بصورت مقطعی انجام گردید. یافته ها: تعداد 635 بیمار، 467 مرد( 73.5 درصد) و 168 زن ( 26.5 درصد) تحت بررسی قرار گرفتند. میانگین سنی 58.5 سال با انحراف معیار 9.56 سال بود. از میان عوامل بررسی شده فاکتورهای سیگار Coronary Heart Failure (CHF) ، اندارکتومی، سابقهCPR، سابقه استفاده از pace maker، تپش قلب، در مرگ و میر بیماران مؤثر بود. با توجه به آنالیز آماری انجام شده مشخص گردید سیگار کشیدن در جنس مرد بطور معنی داری به عنوان عامل خطر می باشد (p=0.04)، همچنین CHF در زنان (p=0.03) اندارترکتومی در هر دو جنس (p=0.003) و به تفکیک در مردان (p=0.004)، pace maker در هر دو جنس (p=0.00006) و به تفکیک در زنان (p=0.05) و مردان (p<0.0001)، تپش قلب در هر دو جنس (p=0.0001) و زنان (p=0.002)، CPR درهر دو جنس و مردان (P<0.001) و زنان (P<0.001) در مرگ و میر بعد ازCABG مؤثر بودند.نتیجه گیری و توصیه ها: CHF، آندارترکتومی ساقهCPR ، استفاده از pace maker، تپش قلب و سیگار از عوامل مؤثر در مرگ و میر بعد از CABG شناخته شدند.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  رادمهر، حسن، نادیاحتمی، زینت، جزایری طهرانی، سیدعلی، و بیاتیان، آیت اله. (1381). ریسک فاکتورهای مرگ بعد از عمل Coronary Artery Bypass Graft بیمارستان امام (1375-78). مجله دانشکده پزشکی، 60(3)، 242-247. SID. https://sid.ir/paper/39414/fa

  Vancouver: کپی

  رادمهر حسن، نادیاحتمی زینت، جزایری طهرانی سیدعلی، بیاتیان آیت اله. ریسک فاکتورهای مرگ بعد از عمل Coronary Artery Bypass Graft بیمارستان امام (1375-78). مجله دانشکده پزشکی[Internet]. 1381؛60(3):242-247. Available from: https://sid.ir/paper/39414/fa

  IEEE: کپی

  حسن رادمهر، زینت نادیاحتمی، سیدعلی جزایری طهرانی، و آیت اله بیاتیان، “ریسک فاکتورهای مرگ بعد از عمل Coronary Artery Bypass Graft بیمارستان امام (1375-78)،” مجله دانشکده پزشکی، vol. 60، no. 3، pp. 242–247، 1381، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/39414/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی