مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

529

دانلود:

171

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه آزمایشگاهی میزان ریزنشت اپیکالی روش Sectional warm Gutta-percha با روش تراکم لترالی به منظور پرکردن کانال دندان های با آپکس باز

صفحات

 صفحه شروع 0 | صفحه پایان 0

چکیده

 مقدمه و هدف: درمان ریشه دندان های با اپکس باز, همواره به دلیل نبودن نقطه اتکا برای فشرده کردن گوتاپرکا در اپکس با مشکل روبرو بوده است. تاکنون روش هایی متعدد در این خصوص ارائه شده اند؛ Apexification با مواد مختلف, جراحی وretrograde filling , استفاده ازcustomized-cone  و قرار دادن Apical plug از جمله این روش هاست. در تحقیق حاضر, روشی ارائه شده است که در آن از خود ماده گوتاپرکا استفاده ای مشابه Apical plug می شود و هدف بررسی, میزان ریزنشت این روش و مقایسه آن با روش تراکم لترالی در دندان های اپکس بسته است.مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی, تعداد 27 کانال دندان با اپکس باز و 27 کانال دندان با اپکس بسته به کار گرفته شدند. دندان ها به دو گروه 23 عددی تقسیم شدند و در هر گروه, 2 عدد به عنوان کنترل مثبت و 2 عدد به عنوان کنترل منفی به کار رفتند. کانال دندان های با اپکس باز به روش سکشنال پروکانال دندان های با اپکس بسته به روش لترالی پر شدند. بررسی نفوذ رنگ با استفاده از استریو میکروسکوپ انجام شد و نتایج با استفاده از آزمونt-test  تجزیه و تحلیل شدند.نتایج: میانگین نفوذ رنگ در دندان هایی که به روش سکشنال پر شده بودند 0.04205 و در دندان هایی که به روش لترالی پر شدند 0.02717 است. طبق آنالیز آماری مشخص شد که میانگین نفوذ رنگ میان روش سکشنال در دندان های با اپکس باز, تفاوتی معنی دار با روش لترالی در دندان های با اپکس بسته نداشت.نتیجه گیری: روش سکشنال یک روش بسیار مناسب غیرجراحی و جایگزینی برای روش پرهزینه و طولانی اپکسیفیکاسیون در پرکردن کانال ریشه دندان های اپکس باز است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  افتخار، بهروز، جعفرزاده، منصور، عینی، ابراهیم، و محجوبی، آزیتا. (1392). مقایسه آزمایشگاهی میزان ریزنشت اپیکالی روش Sectional warm Gutta-percha با روش تراکم لترالی به منظور پرکردن کانال دندان های با آپکس باز. دانشور پزشکی، 20(105)، 0-0. SID. https://sid.ir/paper/392769/fa

  Vancouver: کپی

  افتخار بهروز، جعفرزاده منصور، عینی ابراهیم، محجوبی آزیتا. مقایسه آزمایشگاهی میزان ریزنشت اپیکالی روش Sectional warm Gutta-percha با روش تراکم لترالی به منظور پرکردن کانال دندان های با آپکس باز. دانشور پزشکی[Internet]. 1392؛20(105):0-0. Available from: https://sid.ir/paper/392769/fa

  IEEE: کپی

  بهروز افتخار، منصور جعفرزاده، ابراهیم عینی، و آزیتا محجوبی، “مقایسه آزمایشگاهی میزان ریزنشت اپیکالی روش Sectional warm Gutta-percha با روش تراکم لترالی به منظور پرکردن کانال دندان های با آپکس باز،” دانشور پزشکی، vol. 20، no. 105، pp. 0–0، 1392، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/392769/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی