مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

190

دانلود:

161

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی قابلیت داده های ماهواره ای MODIS در تهیه نقشه درصد تاج پوشش گیاهی مراتع دشت قزوین

صفحات

 صفحه شروع 24 | صفحه پایان 36

چکیده

 به منظور غلبه بر مشکلات و محدودیت های بازدیدهای میدانی برای ارزیابی وضعیت پوشش گیاهی در سال های متمادی, استفاده از تصاویر ماهواره-ای گزینه معقولی به حساب می آید. پژوهش حاضر با هدف تعیین درصد پوشش گیاهی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و شاخص NDVI در مراتع دشت قزوین انجام شد. در این مطالعه جهت تهیه نقشه درصد تاج پوشش گیاهی مراتع دشت قزوین از تصاویر سنجنده MODIS, در اواسط تا اواخر خرداد سال 1396 استفاده گردید. به منظور ایجاد همبستگی بین درصد تاج پوشش گیاهی و داده های ماهواره ای, داده های 160 پلات (10×10 متر مربع) در منطقه مورد مطالعه با وسعت پنج هزار کیلومتر مربع به گونه ای که هر 10 پلات روی محیط دایره فرضی به مرکزیت GPS و به شعاع حدود 150 متر و فاصله حدود 100 متر قرار داشتند, برداشت شد. شاخص های گیاهی NDVI و EVI از تصاویر ماهواره ای استخراج شد و با انجام آنالیز رگرسیون ساده خطی میزان همبستگی بین شاخص های گیاهی و داده های میدانی محاسبه گردید. سپس برای هر شاخص مدل پوشش گیاهی به دست آمد و در نهایت نقشه درصد تاج پوشش گیاهی تهیه شد. نتایج این مطالعه نشان داد که شاخصNDVI و EVI به ترتیب دارای ضرایب همبستگی معادل 63/0 و 58/0 هستند که شاخص NDVI با دارا بودن بیشترین ضریب همبستگی با تاج پوشش گیاهی جهت تهیه نقشه درصد پوشش گیاهی انتخاب گردید. در نهایت با استفاده از مدل تهیه شده از شاخص NDVI نقشه درصد پوشش گیاهی در پنج طبقه 10>, 20-10, 30-20, 50-30 درصد و بیشتر از 50 درصد تهیه شد. نتایج این مطالعه نشان داد که پوشش گیاهی با درصد تاج پوشش10 تا 20 درصد وسیع ترین طبقه تراکمی پوشش این منطقه می باشد. نتایج این پژوهش همچنان نشان داد که تصاویر سنجنده MODIS و شاخص NDVI, ابزار مناسبی برای تهیه نقشه پوشش تاجی کل مراتعی که پوشش غالب آنها بوته ها و گندمیان است, می باشند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  باقری، ستاره، تمرتاش، رضا، جعفری، محمد، طاطیان، محمدرضا، ملکیان، آرش، و پایروند، وحید. (1400). بررسی قابلیت داده های ماهواره ای MODIS در تهیه نقشه درصد تاج پوشش گیاهی مراتع دشت قزوین. مرتع، 15(1 )، 24-36. SID. https://sid.ir/paper/392655/fa

  Vancouver: کپی

  باقری ستاره، تمرتاش رضا، جعفری محمد، طاطیان محمدرضا، ملکیان آرش، پایروند وحید. بررسی قابلیت داده های ماهواره ای MODIS در تهیه نقشه درصد تاج پوشش گیاهی مراتع دشت قزوین. مرتع[Internet]. 1400؛15(1 ):24-36. Available from: https://sid.ir/paper/392655/fa

  IEEE: کپی

  ستاره باقری، رضا تمرتاش، محمد جعفری، محمدرضا طاطیان، آرش ملکیان، و وحید پایروند، “بررسی قابلیت داده های ماهواره ای MODIS در تهیه نقشه درصد تاج پوشش گیاهی مراتع دشت قزوین،” مرتع، vol. 15، no. 1 ، pp. 24–36، 1400، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/392655/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی