مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,153

دانلود:

513

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه تعیین مقدار TNF-α به دو روش Immunoassay و bioassay در پلاکتهای متراکم

صفحات

 صفحه شروع 331 | صفحه پایان 336

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 مقدمه: عامل نکروز دهنده تومور (TNF-α) یک واسطه التهابی مهم در پاسخ های التهابی است و در بروز واکنشهای غیر همولیتیک تب زا (Febrile Non-Heamolytic Transfusion Reactions = FNHTRs)  پس از تزریق پلاکتهای متراکم نقش ایفا می کند. تصور می شود لکوسیتهای باقیمانده منبع ابن سایتوکائین هستند لذا غیرفعال کردن یا کاهش تعداد آنها در کاهش این سایتوکائین موثر میباشند. باتوجه به اختلاف روشهای متعدد اندازه گیری TNF-α ، هدف این مطالعه مقایسه تعیین TNF-α در مایع روئی پلاکتهای متراکم (Platelet Concentrates = PCs) به دو روش Immunoassay (سنجش ایمنی) و Bioassay  (سنجش زیستی) میباشد. مواد و روشها: غلظت TNF-α با دو روش ELISA (سنجش ایمنی) و تجزیه سلولی  (Cell Lysis) رده L929 (سنجش زیستی) در مایع روئی پلاکتهای متراکم تهیه شده بروش پلاسمای غنی از پلاکت (Pletelet Rich Plasma = PRP) از اهدا کننده منفرد اندازه گیری شد. پلاکتهای متراکم در 4 گروه تقسیم شدند: 1-پلاکتهای متراکم صاف نشده (un flitered) و اشعه ندیده (n= 13) 2-پلاکتهای متراکم صاف نشده و اشعه دیده یا  (n= 16) γ-irradiated )3-پلاکتهای متراکم صاف شده و اشعه ندیده (n= 14) 4-پلاکتهای متراکم صاف شده و اشعه دیده (n= 11) یافته ها: مقدار TNF-α اندازه گیری شده بروش (ELISA) در نمونه های صاف نشده و اشعه ندیده طی دوره نگهداری افزایش می یابد، اما در مورد نمونه های تحت تابش اشعه گاما و صاف شده صادق نمی باشد. در مقایسه با نمونه های صاف نشده، تابش اشعه و عبور از صافی (filtration) قبل از دوره نگهداری، از افزایش TNF-α در روز ELISA و سنجش زیستی وجود ندارد. نتیجه گیری و توصیه ها: قبلا نیز گزارش شده اسن که در صورت اندازه گیری  TNF-αدر مایعات بیولوژیک بوسیله سنجش ایمنی و سنجش زیستی نتایج کمی مختلفی حاصل می شود. تصور می شود این اختلاف به حضور اشکال آنتی ژنتیک مختلف (نظیر شکل مونومر یا مجموعه TNF-α با پذیرنده های محلول) مربوط می باشد که بوسیله سنجش زیستی غیرقابل تشخیص هستند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  شایگان، مژگان، پورفتح اله، علی اکبر، نمیری، مهرناز، و بابایی ‌روچی، غلامرضا. (1384). مقایسه تعیین مقدار TNF-α به دو روش Immunoassay و bioassay در پلاکتهای متراکم . مجله دانشکده پزشکی، 63(4)، 331-336. SID. https://sid.ir/paper/39234/fa

  Vancouver: کپی

  شایگان مژگان، پورفتح اله علی اکبر، نمیری مهرناز، بابایی ‌روچی غلامرضا. مقایسه تعیین مقدار TNF-α به دو روش Immunoassay و bioassay در پلاکتهای متراکم . مجله دانشکده پزشکی[Internet]. 1384؛63(4):331-336. Available from: https://sid.ir/paper/39234/fa

  IEEE: کپی

  مژگان شایگان، علی اکبر پورفتح اله، مهرناز نمیری، و غلامرضا بابایی ‌روچی، “مقایسه تعیین مقدار TNF-α به دو روش Immunoassay و bioassay در پلاکتهای متراکم ،” مجله دانشکده پزشکی، vol. 63، no. 4، pp. 331–336، 1384، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/39234/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی