مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

569

دانلود:

196

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مطالعه ی آزمایشگاهی تاثیر رسوب زیستی کربنات کلسیم (MICP) بر میزان نفوذپذیری ماسه های کربناته

صفحات

 صفحه شروع 43 | صفحه پایان 55

چکیده

 رسوب زیستی کربنات کلسیم (MICP) روشی سازگار با محیط زیست و مناسب برای بهسازی خاک است. در این روش, اوره توسط آنزیم اوره آز ترشح شده از باکتری, هیدورلیز شده و کربنات کلسیم در حضور یون کلسیم تشکیل می شود. کربنات-کلسیم مانند پلی ذرات خاک را به یکدیگر متصل می کند و باعث بهبود مشخصه های خاک می شود. در مقاله حاضر تاثیر MICPبر میزان نفوذپذیری ماسه های کربناته در آزمایشگاه مطالعه شده است. عواملی نظیر غلظت محلول سیمانی, میزان تراکم خاک و مدت زمان تیمار بر میزان نفوذپذیری خاک مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان داد غلظت بالاتر محلول سیمانی باعث کاهش بیشتر در نفوذپذیری نمونه ها می شود. نمونه های با تراکم کمتر, کاهش نفوذپذیری بیشتری را نشان دادند. هم چنین با گذشت زمان از 14 روز به 28 روز, فعالیت باکتریایی بسیار اندک بوده است. بیشترین میزان کاهش نفوذپذیری در نمونه ی سست, با غلظت محلول سیمانی 1 مولار و با مدت زمان عمل آوری 28 روز, برابر با 60 درصد بوده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  حیدری نقدعلی، زهرا، پرویزی، منصور، رابطی مقدم، مسعود، و نقی ها، رضا. (1398). مطالعه ی آزمایشگاهی تاثیر رسوب زیستی کربنات کلسیم (MICP) بر میزان نفوذپذیری ماسه های کربناته. زمین شناسی مهندسی، 12(1 )، 43-55. SID. https://sid.ir/paper/392272/fa

  Vancouver: کپی

  حیدری نقدعلی زهرا، پرویزی منصور، رابطی مقدم مسعود، نقی ها رضا. مطالعه ی آزمایشگاهی تاثیر رسوب زیستی کربنات کلسیم (MICP) بر میزان نفوذپذیری ماسه های کربناته. زمین شناسی مهندسی[Internet]. 1398؛12(1 ):43-55. Available from: https://sid.ir/paper/392272/fa

  IEEE: کپی

  زهرا حیدری نقدعلی، منصور پرویزی، مسعود رابطی مقدم، و رضا نقی ها، “مطالعه ی آزمایشگاهی تاثیر رسوب زیستی کربنات کلسیم (MICP) بر میزان نفوذپذیری ماسه های کربناته،” زمین شناسی مهندسی، vol. 12، no. 1 ، pp. 43–55، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/392272/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی