مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله دانشکده پزشکی
سال:1396 | دوره:75 | شماره:4
صفحه شروع:288 | صفحه پایان:298

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

928

دانلود:

204

استناد:

9

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزشیابی روش اعتباربخشی بیمارستان ها

صفحات

 صفحه شروع 288 | صفحه پایان 298

چکیده

 زمینه و هدف: ارزشیابی و اعتباربخشی بیمارستان ها نقش به سزایی در ارتقای کیفیت, ایمنی و اثربخشی خدمات درمانی ارایه شده و افزایش کارایی بیمارستان ها دارد. اثربخشی سیستم اعتباربخشی به کیفیت و هماهنگی روش اعتباربخشی, استانداردها و ارزیابان اعتباربخشی بستگی دارد. این پژوهش با هدف ارزشیابی روش اعتباربخشی بیمارستان ها از دیدگاه مدیران بیمارستان های کشور انجام شد.روش بررسی: این پژوهش توصیفی, کاربردی و مقطعی با استفاده از یک پرسشنامه با روایی و پایایی بالا در سال 1394 انجام شد. جامعه پژوهش شامل تمامی بیمارستان های کشور بود (914 بیمارستان). با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی ساده از مدیران 547 بیمارستان کشور نظرسنجی به عمل آمد.یافته ها: حدود 71.7% بیمارستان ها در دور اول اعتباربخشی درجه یک به بالا کسب کرده بودند. میزان رضایت مدیران بیمارستان ها از روش اعتباربخشی بیمارستان های کشور 3.21±0.63 از 5 امتیاز (متوسط) بود. حدود 38% مدیران از روش ارزشیابی برنامه اعتباربخشی بیمارستان ها راضی بودند. مدیران بیمارستان ها از نحوه برخورد ارزیابان, تعداد ارزیابان تیم ارزیابی و و تعداد روزهای ارزشیابی راضی بودند. با این وجود, آن ها از نبود وحدت رویه بین ارزیابان و نداشتن تجربه و مهارت کافی آن ها ناراضی بودند. بیشتر مدیران بیمارستان ها اعتقاد داشتند که اعتباربخشی باید توسط وزرات بهداشت, به صورت اجباری و هر دو سال یکبار انجام شود. حدود 95% مدیران بیمارستان ها انجام خودارزیابی ها را پیش از اعتباربخشی لازم دانستند.نتیجه گیری: تدوین و رعایت شرح وظایف و شرایط احراز برای ارزیابان اعتباربخشی بیمارستان های کشور, آموزش حرفه ای آن ها برای یکسان سازی دیدگاه و نگرش آن ها و استفاده از روش های مکمل ارزشیابی مانند خودارزیابی, ارزیابی سرزده, ارزشیابی شاخص های عملکردی بیمارستان ها و نظرسنجی از بیماران به بهبود روش ارزشیابی اعتباربخشی بیمارستان ها کمک می کند.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.