مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مرتع
سال:1400 | دوره:15 | شماره:2
صفحه شروع:309 | صفحه پایان:320

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

177

دانلود:

120

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی شرایط رویشی و برخی عوامل موثر در تغییر تراکم آنغوزه در دو رویشگاه در زرند کرمان (سیریز و ریحانشهر)

صفحات

 صفحه شروع 309 | صفحه پایان 320

چکیده

آنغوزه تلخ و شیرین هر دو گیاهی چند ساله, علفی از تیره چتریان بوده و گونه شیرین از ارزش اقتصادی بیشتری برخوردار می باشد. این مطالعه به منظور شناسایی و ارزیابی ویژگی های رویشگاه و عوامل موثر در تفاوت دو رویشگاه آنغوزه از نظر تراکم گونه ای شامل ریحان شهر (آنغوزه تلخ) و سیریز (آنغوزه شیرین) واقع در استان کرمان شهرستان زرند انجام شد. ویژگی های رویشگاه ها شامل موقعیت جغرافیایی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک, اقلیمی و سالانه و فصلی و عوامل انسانی دو رویشگاه مقایسه و با استفاده از آزمون t مستقل آنالیز و ارزیابی شد. نتایج نشان داد میانگین بارندگی سالانه در رویشگاه ریحانشهر بیانگر افزایش بارندگی بیش از 48 درصدی در ریحانشهر معادل 118 میلی متر در مقایسه با سیریز میباشد. روزهای یخبندان به عنوان عامل موثر در جوانه زنی این گونه در رویشگاه ریحانشهر معادل 81 روز در سال و 47 درصد بیشتر از رویشگاه سیریز است. در پاییز میانگین بارش و رطوبت نسبی و روزهای یخبندان در پاییز به ترتیب در روبشگاه ریحانشهر 34 و 11 و 55 درصد بیشتر از رویشگاه سیریز است. در رویشگاه آنغوزه شیرین میزان رس, کلسیم, پتاسیم, کربنات کلسیم معادل, نسبت به رویشگاه آنغوزه تلخ (ریحانشهر) افزایش معنی داری نشان داد. تعداد معدن در رویشگاه ریحانشهر 4 معدن و در سیریز یک معدن و واحد دامی موجود در رویشگاه سیریز بیش از دو برابر دام مجاز است. با توجه به نتایج عوامل اقلیمی و خاکی و نیز عوامل دامی و انسانی تاثیر معنی داری در کاهش تراکم و شرایط رویشی آنغوزه شیرین در منطقه دارند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.