video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

268

دانلود:

135

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مدل سازی جریان روزانه رودخانه با استفاده از فرامدل های شبیه ساز (مطالعه موردی: رودخانه گاماسیاب)

صفحات

 صفحه شروع 121 | صفحه پایان 133

چکیده

 زمینه و هدف: هدف در ابتدا بیان نمودن تفاوت ها و شناسایی3 مدل به نام های, برنامه ریزی بیان ژن (GEP), شبکه عصبی – فازی (ANFIS) و شبکه بیزین (BN) است و مقایسه آنها با یکدیگر و سوال اساسی تحقیق این است که ایا فرامدل شبیه ساز برتر در این مطالعه می تواند در شرایط کمبود داده و اطلاعات, جایگزین مناسبی برای مدل های مفهومی باشد. روش بررسی: داده های مورد استفاده برای این پژوهش, داده های بارش و جریان روزانه رودخانه گاماسیاب نهاوند در یک دوره 10 ساله 1391-1381 می باشد. برای مرحله پیش بینی یا شبیه سازی از داده های سال آبی 1391-1390 استفاده شده است. یافته ها: در مرحله آموزش و با توجه به ضریب تبیین و پارامتر جذر میانگین مربعات خطا و معیار AIC, مشاهده می شود که در هر 3 مدل, هم در مرحله آموزش و هم در مرحله تست شاهد اختلاف بسیار اندک در مقدار این پارامتر ها هستیم و نتایج هر 3مدل تقریبا با اختلاف بسیار اندک, نزدیک به هم است و تقریبا برتری نسبی مدل GEP را می توان مشاهده کرد. بحث و نتیجه گیری: نتایج بیانگر آن است که فرامدل[1] شبیه ساز بیان ژن توانایی خوبی برای شبیه سازی و پیش بینی جریان روزانه رودخانه دارد و این فرامدل شبیه ساز, می تواند در شرایط کمبود داده و اطلاعات, جایگزین مناسبی برای مدل های مفهومی باشد. علاوه بر این سرعت اجرای مدل برنامه ریزی بیان ژن نسبت به بقیه مدل ها بیشتر بوده و در زمان کوتاهی قادر به ارائه نتایج بوده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  زینعلی، معصومه، گلابی، محمدرضا، نیک سخن، محمدحسین، و شریفی، محمدرضا. (1399). مدل سازی جریان روزانه رودخانه با استفاده از فرامدل های شبیه ساز (مطالعه موردی: رودخانه گاماسیاب). علوم و تکنولوژی محیط زیست، 22(4 (پیاپی 95) )، 121-133. SID. https://sid.ir/paper/389330/fa

  Vancouver: کپی

  زینعلی معصومه، گلابی محمدرضا، نیک سخن محمدحسین، شریفی محمدرضا. مدل سازی جریان روزانه رودخانه با استفاده از فرامدل های شبیه ساز (مطالعه موردی: رودخانه گاماسیاب). علوم و تکنولوژی محیط زیست[Internet]. 1399؛22(4 (پیاپی 95) ):121-133. Available from: https://sid.ir/paper/389330/fa

  IEEE: کپی

  معصومه زینعلی، محمدرضا گلابی، محمدحسین نیک سخن، و محمدرضا شریفی، “مدل سازی جریان روزانه رودخانه با استفاده از فرامدل های شبیه ساز (مطالعه موردی: رودخانه گاماسیاب)،” علوم و تکنولوژی محیط زیست، vol. 22، no. 4 (پیاپی 95) ، pp. 121–133، 1399، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/389330/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی