مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

181

دانلود:

130

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی میزان بقای پنج ساله و عوامل موثر بر آن در بیماران تحت درمان همودیالیزی

صفحات

 صفحه شروع 271 | صفحه پایان 275

چکیده

 هدف: بقای بیماران در بیماری مزمن کلیوی, به دلیل وابستگی آن ها به همودیالیز حائز اهمیت می باشد. لذا, هدف از انجام این مطالعه, بررسی میزان بقای 5 ساله و عوامل موثر بر بیماران تحت درمان با همودیالیز مراجعه کننده به بخش دیالیز بیمارستان سینای شهرستان کامیاران بود. مواد و روش ها: این مطالعه به صورت هم گروهی تاریخی و بر روی 60 بیمار مراجعه کننده به بخش دیالیز بیمارستان سینای شهرستان کامیاران انجام گرفت. برای تحلیل داده ها از روش منحنی کاپلان مایر, آزمون لگ رتبه ای جهت مقایسه بقاء گروه ها و هم چنین از رگرسیون کاکس به منظور تعیین عوامل موثر بر بقای بیماران استفاده شد. یافته ها: میانگین و میانه بقا به ترتیب 31 و 34 ماه حاصل شد. میزان بقای 1 ساله, 2 ساله, 3 ساله, 4 ساله و 5 ساله برای بیماران به ترتیب 84%, 60%, 49%, 25% و 10% به دست آمد. رگرسیون کاکس نشان داد که متغیر میانگین آلبومین از لحاظ آماری معنی دار است. (05/0>p). نتیجه گیری: نتایح حاصل از رگرسیون کاکس نشان می دهد متغیر میانگین آلبومین به عنوان مهم ترین عامل تاثیر گذار, دارای اثر محافظتی برای بیماران همودیالیزی است. اگر این مقدار افزایش یابد بقای بیمار نیز افزایش خواهد یافت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  حبیبی، دانیال، یوسفی، سرکاو، و مسلمی، اعظم. (1398). بررسی میزان بقای پنج ساله و عوامل موثر بر آن در بیماران تحت درمان همودیالیزی. کومش، 21(2 (پیاپی 74) )، 271-275. SID. https://sid.ir/paper/388455/fa

  Vancouver: کپی

  حبیبی دانیال، یوسفی سرکاو، مسلمی اعظم. بررسی میزان بقای پنج ساله و عوامل موثر بر آن در بیماران تحت درمان همودیالیزی. کومش[Internet]. 1398؛21(2 (پیاپی 74) ):271-275. Available from: https://sid.ir/paper/388455/fa

  IEEE: کپی

  دانیال حبیبی، سرکاو یوسفی، و اعظم مسلمی، “بررسی میزان بقای پنج ساله و عوامل موثر بر آن در بیماران تحت درمان همودیالیزی،” کومش، vol. 21، no. 2 (پیاپی 74) ، pp. 271–275، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/388455/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی