مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

653

دانلود:

259

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

توپوگرافی شریان اتمویید قدامی در مطالعه آندوسکوپیک بر روی کاداور

صفحات

 صفحه شروع 526 | صفحه پایان 531

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 مقدمه: جراحی آندوسکوپیک سینوس ها به علت مجاورت با عناصر حیاتی و نیز پیچیدگی آناتومی، خطرات بالقوه ای به همراه دارد. مطالعات اولیه بر روی کاداور و توجه به نشانه های ثابت آناتومیک در کنار تجزیه بصری آندوسکوپیک کمک بزرگی در جلوگیری از عوارض حین عمل خواهد داشت.مواد و روش ها: در این مطالعه بر روی 40 حفره بینی در20 کاداور بزرگسال در مرکز تحقیقات آندوسکوپی پزشکی قانونی تهران تشریح آندوسکوپی انجام شد. پس از فرونتواتموئیدکتومی شریان اتموئید قدامی در طول قاعده جمجمه مشخص گردید و فاصله آن تا دو نشانه ثابت آناتومیک با کولیس اندازه گیری شد.یافته ها :شریان اتموئید قدامی در تمامی موارد وجود داشت. میانگین فاصله آن تا قوس کورنه میانی در سمت راست 19.61mm و در سمت چپ 19.98 mm گزارش شد. شریان اتموئید قدامی، قوس کورنه میانی و لبه فوقانی میانی نوستریل در یک امتداد قرار دارد.نتیجه گیری و توصیه ها: در مقایسه نتایج ما با نتایج مطالعه ای بر روی نژاد چینی فاصله شریان آتموئید قدامی تا قوس کورنه میانی در دو جمعیت نژادی مختلف تقریبا یکی بوده  20 mmو این نشانه از نظر کلینیکی در نژادهای مختلف قابل استفاده می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  صدرحسینی، سیدموسی، سازگار، امیرآروین، و مهم، مهسا. (1383). توپوگرافی شریان اتمویید قدامی در مطالعه آندوسکوپیک بر روی کاداور. مجله دانشکده پزشکی، 62(6)، 526-531. SID. https://sid.ir/paper/38815/fa

  Vancouver: کپی

  صدرحسینی سیدموسی، سازگار امیرآروین، مهم مهسا. توپوگرافی شریان اتمویید قدامی در مطالعه آندوسکوپیک بر روی کاداور. مجله دانشکده پزشکی[Internet]. 1383؛62(6):526-531. Available from: https://sid.ir/paper/38815/fa

  IEEE: کپی

  سیدموسی صدرحسینی، امیرآروین سازگار، و مهسا مهم، “توپوگرافی شریان اتمویید قدامی در مطالعه آندوسکوپیک بر روی کاداور،” مجله دانشکده پزشکی، vol. 62، no. 6، pp. 526–531، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/38815/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی