مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,230

دانلود:

303

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نتایج آرترودز انحرافات مادرزادی ستون فقرات، با و بدون وسیله گذاری بیمارستان سینا، 81-1379

صفحات

 صفحه شروع 462 | صفحه پایان 469

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 مقدمه: هدف کلی از این مطالعه، تعیین نتایج و عوارض آرترودز انحرافات مادرزادی ستون فقرات، با و بدون وسیله گذاری در بیماران بستری در بخش ارتوپدی بیمارستان سینا، طی سالهای 81-1379 می باشد. مواد و روشها: از بین بیماران مبتلا به انحرافات ستون فقرات، در صورت کشف آنومالی مهره ای، بیمار وارد مطالعه می شد. در مواردی که دفورمیتی پیشرفت کرده با پتانسیل پیشرفت بالایی داشت یا در بدو مراجعه، دفورمیتی شدیدی مشاهده شد، کاندید عمل جراحی می گردید. پس از بستری، از بیمار، رادیوگرافی های کششی و خم شدن به عمل می آمد. در موارد اسکولیوز، اگر قوس دفورمیتی بیش از50-45 درجه بوده و کمتر از 50% انعطاف پذیری داشت و در موارد کیفوز، اگر سن بیمار بالای 5 سال بوده و کیفوز بالای 50 درجه داشت، تصمیم به عمل جراحی دو مرحله ای (ریلیز و فیوژن قدامی، همراه با فیوژن خلفی، با یا بدون وسیله گذاری) می شد. در غیر این صورت، صرفا فیوژن خلفی ± وسیله گذاری، صورت می گرفت.. در مواردی که آنومالی در ستون فقرات لومبار تحتانی بوده و باعث انحراف ثابت ستون فقرات شده بود، تصمیم به رزکسیون مهره می شد. پس از جراحی بیمار به مدت حداقل 6 ماه، مورد پیگیری قرار گرفته در انتهای ماه ششم، جهت رد سودو - آرتروز، اسکن استخوان انجام می شد. محاسبه زاویه دفورمیتی، مطابق روش Cobb صورت می گرفت. یافته ها: از 15 بیمار مورد مطالعه، 7 مورد اسکولیوز، 3 مورد کیفوز و یک مورد لورد وزتوراسیک بوده است. در 11 مورد، جراحی از نوع ریلیزو فیوژن قدامی + فیوژن خلفی، در 3 مورد فیوژن خلفی به تنهایی و در یک مورد، رزکسیون مهره، بوده است. در 12 بیمار، از وسیله گذاری استفاده شده که در 75%، همراه با اصلاح دفورمیتی و در 25%، بدون اصلاح بوده است. متوسط اصلاح در موارد کیفوز، 14.6%، در موارد اسکولیوز، 27% و در کیفواسکولیوز، 28.7% در جز اسکولیوز و 25.7 % در جزء کیفوز بوده است. آنومالی نخاعی، در دو بیمار (به صورت منگومیلوسل و دیگری به صورت دیاستوماتومیلی) وجود داشته است. آنومالی ادراری تناسلی، در دو بیمار (دوپلیکاسین سیستم ادراری و دیگری به صورت (Single kindney وجود داشته است. نتیجه گیری و توصیه ها: تشخیص و درمان زودرس انحرافات مادرزادی ستون فقرات، ریسک عوارض حین و بعد ...

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  ره جو، علی، سادات، میرمصطفی، و زهتاب، محمدجواد. (1383). نتایج آرترودز انحرافات مادرزادی ستون فقرات, با و بدون وسیله گذاری بیمارستان سینا, 81-1379. مجله دانشکده پزشکی، 62(6)، 462-469. SID. https://sid.ir/paper/38811/fa

  Vancouver: کپی

  ره جو علی، سادات میرمصطفی، زهتاب محمدجواد. نتایج آرترودز انحرافات مادرزادی ستون فقرات, با و بدون وسیله گذاری بیمارستان سینا, 81-1379. مجله دانشکده پزشکی[Internet]. 1383؛62(6):462-469. Available from: https://sid.ir/paper/38811/fa

  IEEE: کپی

  علی ره جو، میرمصطفی سادات، و محمدجواد زهتاب، “نتایج آرترودز انحرافات مادرزادی ستون فقرات, با و بدون وسیله گذاری بیمارستان سینا, 81-1379،” مجله دانشکده پزشکی، vol. 62، no. 6، pp. 462–469، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/38811/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی