مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله دانشکده پزشکی | سال:1396 | دوره:75 | شماره:8 | صفحه شروع:562 | صفحه پایان:569

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

216

دانلود:

105

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی اثر ضد میکروبی نانوذرات بیوژنیک اکسید روی بر دو سویه استاندارد باکتریایی گرم منفی و گرم مثبت

صفحات

 صفحه شروع 562 | صفحه پایان 569

چکیده

 زمینه و هدف: نانوذرات به عنوان نسل جدیدی از مواد ضد میکروبی هستند. نانوذرات اکسید روی به علت طیف کاربردهایشان در علوم پزشکی جذابیت زیادی ایجاد کرده اند. هدف از این مطالعه, بررسی و مقایسه اثر ضد میکروبی نانوذرات اکسید روی سنتز شده به روش سبز روی دو سویه باکتریایی گرم منفی و گرم مثبت بود. روش بررسی: این مطالعه تجربی از فروردین تا شهریور سال 1396 در دانشگاه های علوم پزشکی کرمان و بم انجام شد. سنتز نانوذرات اکسید روی با استفاده از بذر زیره همانگونه که پیش تر شرح داده شده بود, انجام شد. مشخصات فیزیکوشیمیایی نانوذرات سنتز شده با استفاده از طیف سنجی مرئی-فرابنفش, پراش پرتو ایکس و میکروسکوپ الکترونی مطالعه شد. حداقل غلظت بازدارندگی از رشد و حداقل غلظت باکتری کشی نانوذرات بر روی سویه های سودوموناس آئروژنز و انتروکوکوس فکالیس با استفاده از روش میکرودیلوشن براث تعیین شد. یافته ها: طیف سنجی مرئی-فرابنفش, پیک جذبی در محدوده nm 370 را نشان داد. تصاویر میکروسکوپ الکترونی عبوری سنتز نانوذراتی اکسید روی بیشتر کروی با اندازه کمتر از nm 50 را نشان داد. کمترین غلظت بازدارندگی از رشد نانوذرات اکسید روی علیه سویه های سودوموناس آئروژنز و انتروکوکوس فکالیس به ترتیب 6/25 و µ g/ml 12/5 تعیین شد. نتیجه گیری: نانوذرات اکسید روی با استفاده از منابع طبیعی ایران تولید و نتایج ما نشان دهنده اثر ضد باکتریایی چشمگیر بود. می توان خمیر دندان حاوی نانوذرات روی را تولید و برای بیمارانی که دچار نقص در سیستم ایمنی هستند, تجویز کرد تا از رشد عوامل بیماری زای میکروبی فرصت طلب در دهان و انتقال آن به بدن بیمار جلوگیری کرد.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID