مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله دانشکده پزشکی | سال:1384 | دوره:63 | شماره:9 | صفحه شروع:717 | صفحه پایان:722

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

325

دانلود:

143

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه حساسیت و ویژگی رده بندی مالامپاتی و فاصله تیرومنتال در ارزیابی راه هوایی فوقانی و پیشگویی لوله گذاری دشوار

صفحات

 صفحه شروع 717 | صفحه پایان 722

چکیده

 مقدمه: لوله گذاری دشوار تراشه که در اغلب موارد غیر قابل پیش بینی است یکی از مهمترین دغدغه های متخصصین بیهوشی محسوب می شود. هدف از انجام این مطالعه مقایسه حساسیت و ویژگی رده بندی مالامپاتی و فاصله تیرومنتال در ارزیابی راه هوایی فوقانی و پیشگویی لوله گذاری است.مواد و روشها: در یک مطالعه آینده نگر 300 بیمار مورد بررسی قرار گرفته اند. فاصله تیرومنتال, کلاس مالامپاتی در تمام بیماران پیش از القاء بیهوشی تعیین می گردید. فاصله تیرومنتال کمتر از 6 سانتیمتر و درجه مالامپاتی 3 و 4 لوله گذاری دشوار در نظر گرفته می شد. پس از القا بیهوشی نیز نمای حنجره بر اساس تقسیم بندی کورمک تعیین می گردید. درجه3 و  4 معادل انتوباسیون دشوار در نظر گرفته می شد. حساسیت و ویژگی آزمونها در پیش گویی دشواری انتوباسیون محاسبه گردید.یافته ها: در 25 بیمار (%8.33) لوله گذری دشوار بود. در 45 بیمار کلاس مالامپاتی 3 یا 4 و در 64 بیمار فاصله تیرومنتال کمتر از 6 سانتیمتر بود. بدین ترتیب حساسیت و ویژگی آزمون مالامپاتی در پیش بینی لوله گذاری دشوار به ترتیب %88 و %88 است و این مقادیر برای آزمون فاصله تیرومنتال به ترتیب %80 و %84.28  است که این اختلاف از نظر آماری معنی دار است. (P<0.05 , Chi - Square) با استفاده همزمان از این دو آزمون سطح زیرمنحنی ROC و حساسیت در تشخیص انتوباسیون دشوار افزایش و ویژگی و دقت کاهش می یابد.نتیجه گیری و توصیه ها: استفاده همزمان از آزمون مالاپاتی و فاصله تیرومنتال در تشخیص انتوباسیونهای دشوار از حساسیت بیشتری برخوردار است .

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID