video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

356

دانلود:

51

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

همبستگی بین میزان دانش و رضایت بیماران از رابطه پزشک - بیمار

صفحات

 صفحه شروع 0 | صفحه پایان 0

چکیده

 مقدمه: درمان بیماری ها وابستگی زیادی به تعامل بین پزشک - بیمار داشته و نتیجه همکاری بیمار با پزشک, درمانی سریع و موفق است. از طرفی این رابطه جزء عوامل بسیار مهم در میزان رضایت بیماران بخصوص در مراجعات بعدی بیماران می باشد. این مطالعه با هدف تعیین همبستگی بین میزان دانش و رضایت بیماران از رابطه پزشک - بیمار در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز به انجام رسیده است.مواد و روش ها: مطالعه حاضر به روش توصیفی - همبستگی بر روی 309 نفر از مراجعه کنندگان به 11 بیمارستان آموزشی و درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام گرفت. جمع آوری داده ها از طریق سه پرسشنامه «دانش از رابطه پزشک بیمار » (Knowledge of Physician-Patient Relationship), «رضایت از رابطه پزشک - بیمار» (Satisfaction of Physician-Patient Relationship) و «رابطه پزشک - بیمار» (Physician-Patient Relationship) صورت گرفت. روایی محتوای پرسشنامه ها با نظر متخصصین و پایایی آنها با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. تحلیل داده ها به کمک نرم افزار SPSS نسخه 16 و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون, تی مستقل و آزمون واریانس انجام شد.یافته ها: میانگین نمره دو مولفه دانش و رضایت بیماران از رابطه پزشک - بیمار به ترتیب 10.5±2.09 و 34.08±6.58 بود. همچنین میانگین نمره مولفه رابطه پزشک - بیمار 35.86±6.04 بود. بین میزان رضایت از رابطه پزشک - بیمار و میزان رابطه پزشک - بیمار همبستگی معناداری مشاهده شد (P<0.01). از طرف دیگر, بین میزان دانش از رابطه پزشک - بیمار و میزان رابطه پزشک - بیمار همبستگی معناداری یافت نشد (P>0.05).نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که میزان دانش و رضایت بیماران مراجعه کننده به مراکز بیمارستانی شهر تبریز از رابطه پزشک - بیمار مطلوب است. پیشنهاد می شود که ارائه کنندگان خدمات از حقوق بیماران و عواقب احتمالی عدم رعایت آن و نیز نحوه پاسخگویی به این حقوق آگاهی کسب کنند.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی