مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش های روستایی | سال:1391 | دوره:3 | شماره:4 (پیاپی 12) | صفحه شروع:209 | صفحه پایان:233

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

288

دانلود:

55

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی عملکرد شرکت های خدمات مشاوره ای و فنی و مهندسی کشاورزی استان های کرمانشاه و زنجان

صفحات

 صفحه شروع 209 | صفحه پایان 233

چکیده

 هدف این مطالعه ارزیابی عملکرد شرکت های خدمات مشاوره ای و فنی و مهندسی کشاورزی استان های کرمانشاه و زنجان در سال زراعی 89-1388 است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه مدیران عامل شرکت های خدمات مشاوره ای و فنی و مهندسی کشاورزی استان های کرمانشاه و زنجان (جمعا 166 نفر), که با سرشماری بررسی شده اند, تشکیل می دهند. برای ارزیابی عملکرد این شرکت ها, 33 شاخص با بهره گیری از دیدگاه های کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی, سازمان نظام مهندسی, مدیران عامل شرکت ها, استادان دانشگاه ها و مطالعات کتابخانه ای تهیه شد و روایی آنها در پانل متخصصان تایید گردید. این مطالعه از نوع مطالعات توصیفی- پیمایشی است, و از جنبه هدف در زمره مطالعات کاربردی طبقه بندی می شود. بر اساس نتایج به دست آمده, شرکت های فعال خدمات مشاوره ای و فنی و مهندسی در این استان ها در زمینه فعالیت های آموزشی- ترویجی عملکرد بهتری داشته اند ولی عملکرد میدانی و فنی شان چندان مناسب نبوده است. دیگر اینکه عملکرد شرکت های استان زنجان در اجرای برخی فعالیت های خصوصی در مقایسه با شرکت های استان کرمانشاه به طور معنی داری مطلوب تر است, و رضایت شغلی مدیران عامل شرکت های این استان نیز بیش از استان کرمانشاه است.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID