مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش کشاورزی
سال:1387 | دوره:8 | شماره:4
صفحه شروع:145 | صفحه پایان:155

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

110

دانلود:

94

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رابطه اندازه دسته تخم پروانه مینوز (Cemiostoma aceris (Fuchs با برگ گیاه میزبان

نویسنده

سراج علی اصغر

صفحات

 صفحه شروع 145 | صفحه پایان 155

چکیده

 میزان و تعداد دسته های تخم پروانه مینوز Cemiostoma aceris (Fuchs) (Lyonetiidae: Lepidoptera) روی دو میزبان پده Populus euphratica Olivier و بید سنجدی Salix elaeagnus Scop در جلگه ای اطراف شهرستان شوشتر (خوزستان) مورد مطالعه قرار گرفت. اندازه گیری سطح برگی که یک لارو تا زمان شفیره شدن مصرف می کند در شرایط آزمایشگاهی برای هر میزبان گیاهی انجام شد. بر اساس نتایج حاصله پروانه های ماده دسته های تخم خود را در تعداد متغیر روی دو میزبان می گذارند. اندازه دسته های تخم بستگی به اندازه سطح برگ میزبان آن ها دارد, یعنی ماده ها تعداد تخم خود را در هر دسته, متناسب با میزبانی که در منطقه است, تغییر می دهند. وابستگی مثبت اما ضعیفی بین تعداد تخم هر دسته و سطح برگ در هر میزبان وجود داشت. اندازه دسته تخم مورد انتظار, ناشی از میزان سطح برگ مصرف شده به وسیله لارو تا مرحله شفیرگی بود. پروانه های ماده به طور معنی داری, دسته های تخم کوچک تری با توجه به این که هر برگ چه تعداد لارو را می تواند از نظر غذایی تامین کند, روی برگ های هر دو میزبان گذاشتند. متوسط دسته های تخم روی پده (0.07±4.74) دو برابر میانگین آن ها روی بید سنجدی (0.03±2.22) بود. در این مقاله چگونگی تنظیم دسته های تخم توسط پروانه های ماده مینوز, متناسب با منبع تغذیه ای خود, بحث شده است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.