مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

816

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثرSUB-Minimal Concentration آمپی سیلین، جنتاماسین و نالیدیگزیک اسید بر رشد، تولید آمونیاک و فعالیت آنزیم اوره آز پروتئوس میرابیلیس

صفحات

 صفحه شروع 31 | صفحه پایان 40

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 مقدمه: در طی درمان طولانی عفونتها، غلظت موثر آنتی بیوتیکها ممکن است به مقدار کافی در بدن حفظ نشود و میزان آنها در طول دوره درمان کاهش یافته و نهایتا غلظت آنتی بیوتیک در محل هدف به حد کمتر از MIC حداقل غلظت بازدارندگی رشد (Minimal Inhibitory Concentration)  برسد. همچنین شواهدی بدست آمد که غلظت آنتی بیوتیکها پایین تر از MIC  بر صفات ویرولانس باکتری اثر دارد. در این تحقیق اثر sub-MIC آنتی بیوتیک های آمپی سیلین، جنتامایسین، نالیدیگزیک اسید بر بعضی از صفات پروتئوس میرابیلیس، که عامل مهم ایجاد آلودگی در مجاری ادرار می باشد، مورد بررسی قرار گرفت.مواد و روشها: صفات مورد بررسی عبارت بودند از مرفولوژی، تولید آمونیاک و فعالیت آنزیم اوره آز. به منظور تعیین MIC از روش Serial Broth dilution (تعیین رقت های متوالی) طبق روشهای استاندارد National Committee for Clinical Laboratory Standards Document M7-M2 NCCLS استفاده گردید.یافته ها: در حضور غلظت های کم آمپی سیلین، رشته های طویل از این باکتری تشکیل گردید ولی دو آنتی بیوتیک دیگر اثری بر شکل باکتری نداشتند. رشد باکتری تحت تاثیر غلظت های Sub-MIC  آمپی سیلین و جنتامایسین بوده و در حضور این دو آنتی بیوتیک فاز تاخیری طولانی گردید. غلظت 1/2MIC از نالیدیگزیک اسید باعث کاهش سرعت رشد باکتری گشت ولی فاز تاخیری در حضور این آنتی بیوتیک تغییری نیافت. میزان تولید آمونیاک در حضور غلظتهای sub-MIC آمپی سیلین و جنتامایسین افزایش یافت و در محیط های 1/2MIC از آمپی سیلین میزان تولید آمونیاک، 30 برابر محیط کنترل افزایش پیدا کرد. در بررسی فعالیت ویژه اوره آز باکتری اختلاف بدست آمده بین نمونه های تحت تیمار آنتی بیوتیک و نمونه های شاهد بسیار جزئی بود. نالیدیگزیک اسید اثر قابل توجهی بر تولید آمونیاک و فعالیت ویژه اوره آز پرتئوس میرابیلیس نداشت.نتیجه گیری و توصیه ها: با این دو آزمایش می توان نتیجه گرفت آمپی سیلین و جنتامایسین در واقع با اثر بر دیواره سلولی و تغییر نفوذپذیری آن، بر تولید آمونیاک و فعالیت اوره آز اثر می گذارد. در این تحقیق نشان داده شده که غلظت پایین آنتی بیوتیک های مختلف می تواند اثرات گوناگون بر عوامل بیماریزا باکتریها داشته باشد و مهمترین جنبه کاربردی این نوع تحقیقات بررسی اثرات غلظت پایین آنتی بیوتیکها و باکتری ها و کاهش دوز آنتی بیوتیک برای بیماران است و نتایج حاصل می تواند پیشنهاد کننده طرحهایی باشد که به منظور حداقل سازی اثرات زیان آور آنتی بیوتیکها از برنامه های دوزبندی جدید با غلظتهای کمتر استفاده گردد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  جبل عاملی، فرشته، و ملک زاده، فریدون. (1382). بررسی اثرSUB-Minimal Concentration آمپی سیلین, جنتاماسین و نالیدیگزیک اسید بر رشد, تولید آمونیاک و فعالیت آنزیم اوره آز پروتئوس میرابیلیس . مجله دانشکده پزشکی، 61(1)، 31-40. SID. https://sid.ir/paper/38611/fa

  Vancouver: کپی

  جبل عاملی فرشته، ملک زاده فریدون. بررسی اثرSUB-Minimal Concentration آمپی سیلین, جنتاماسین و نالیدیگزیک اسید بر رشد, تولید آمونیاک و فعالیت آنزیم اوره آز پروتئوس میرابیلیس . مجله دانشکده پزشکی[Internet]. 1382؛61(1):31-40. Available from: https://sid.ir/paper/38611/fa

  IEEE: کپی

  فرشته جبل عاملی، و فریدون ملک زاده، “بررسی اثرSUB-Minimal Concentration آمپی سیلین, جنتاماسین و نالیدیگزیک اسید بر رشد, تولید آمونیاک و فعالیت آنزیم اوره آز پروتئوس میرابیلیس ،” مجله دانشکده پزشکی، vol. 61، no. 1، pp. 31–40، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/38611/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.