مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

721

دانلود:

471

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی ارتباط آلل های HLA- DRB1,DQA1,DQB1 با بیماران سل ریوی به روش PCR-ssp

صفحات

 صفحه شروع 80 | صفحه پایان 89

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 مقدمه:بیماری سل گسترده ترین اپیدمی عفونی است که دنیای امروز دچار آن است. تخمین زده می شود که یک سوم جمعیت دنیا با مایکوباکتریوم توبرکلوزیس آلوده شده اند که منجر به 10-8 میلیون مورد جدید سل و سه میلیون مرگ در سال در سراسر دنیا می شود. مطالعات اپیدمیولوژیک بیانگر این است که ترکیب ژنتیکی بعضی از گروههای نژادی ممکن است زمینه ای مساعد در ابتلا به عفونت و پیشرفت آن ایجاد کند. مواد و روشها: در این مطالعه که بصورت تحلیلی و به روش مورد - شاهد (Case - Control)  صورت گرفته است سعی شد تا نسبت به شناسایی فاکتورهای ژنتیک مستعد کننده (و / یا محافظت کننده) در بیماران و افراد کنترل ایرانی در ابتلا به بیماری سل اقدام گردد. بدین منظور تعداد 40 نفر بیمار سل ریوی خلط مثبت درمان شده یا در حال دریافت درمان به همراه 100 نفر شاهد فاقد بیماریهای زمینه ای و نیز سل ریوی از نظر فراوانی آلل های HLA class II-  (شامل HLA-DRB , DQA1,DQB1 ) به روش PCR-ssp برای اولین بار در ایران مورد مقایسه قرار گرفتند.یافته ها: نتایج حاصله بیانگر نقش مستعد کننده آلل HLA-DQA1*0101 و نقش محافظت کننده آلل های, DQA1*0301 از لوکوس DQA1، نقش مستعد کننده آلل HLA-DRB1*07 و نیز نقش محافظت کننده آلل HLA-DRB*52 (که یک public Antigen محسوب می شود) از لوکوس P. value با DRBهای اصلاح شده (pc) از نظر آماری معنی دار می باشد. در این مطالعه از لوکوس DQB1 آلل محافظت کننده یا مستعد کننده آماری معنی داری یافت نشد. همچنین تفاوت معنی دار آماری هاپلوتیپی در گروه بیمار و شاهد بدست نیامد.نتیجه گیری و توصیه ها: با توجه به نتایج بدست آمده آلل های HLA-DR/DQ می توانند در ابتلا و یا مقاومت در برابر ابتلا و یا مقاومت در برابر ابتلا به بیماری نقش بارزی داشته باشند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  جباری، حسین، امیرزرگر، علی اکبر، حاجی عبدالباقی، محبوبه، نیک بین، بهروز، خسروی، فریده، نیکنام، محمدحسین، انصاری، بیتا، مرادی، بتول، و یلدا، علیرضا. (1382). بررسی ارتباط آلل های HLA- DRB1,DQA1,DQB1 با بیماران سل ریوی به روش PCR-ssp. مجله دانشکده پزشکی، 61(1)، 80-89. SID. https://sid.ir/paper/38608/fa

  Vancouver: کپی

  جباری حسین، امیرزرگر علی اکبر، حاجی عبدالباقی محبوبه، نیک بین بهروز، خسروی فریده، نیکنام محمدحسین، انصاری بیتا، مرادی بتول، یلدا علیرضا. بررسی ارتباط آلل های HLA- DRB1,DQA1,DQB1 با بیماران سل ریوی به روش PCR-ssp. مجله دانشکده پزشکی[Internet]. 1382؛61(1):80-89. Available from: https://sid.ir/paper/38608/fa

  IEEE: کپی

  حسین جباری، علی اکبر امیرزرگر، محبوبه حاجی عبدالباقی، بهروز نیک بین، فریده خسروی، محمدحسین نیکنام، بیتا انصاری، بتول مرادی، و علیرضا یلدا، “بررسی ارتباط آلل های HLA- DRB1,DQA1,DQB1 با بیماران سل ریوی به روش PCR-ssp،” مجله دانشکده پزشکی، vol. 61، no. 1، pp. 80–89، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/38608/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی