مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

725

دانلود:

397

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

واکنش های ریوی و خونی در خرگوش به دنبال تجویز داخل تراشه ای نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم

صفحات

 صفحه شروع 24 | صفحه پایان 30

چکیده

 زمینه و هدف: از مواد نانو به صورت وسیعی در زندگی روزمره استفاده می شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی سمیت ریوی نانو ذره دی اکسید تیتانیوم (TiO2) در خرگوش می باشد.روش بررسی: در این بررسی 18 خرگوش نر به صورت تصادفی به سه گروه تقسیم شدند. گروه های اول و دوم 50ml از محلول نانودی اکسید تیتانیوم با اندازه 20nm را به ترتیب با دوزهای 50 و 100 mg/kg به صورت تزریق تدریجی داخل نای دریافت کردند. گروه سوم فقط 50ml نرمال سالین دریافت کرد. در زمان های قبل از تزریق و روزهای 10, 17 و 24 پس از تزریق, از قفسه سینه عکس رادیوگرافی تهیه شد. در روز 24 پس از تزریق, حیوانات بیهوش شده و نمونه گیری از خون و بافت ریه انجام گردید.یافته ها: بررسی رادیوگرافی نشان داد که در گروه های دریافت کننده نانودی اکسید تیتانیوم نسبت به گروه کنترل افزایش پیش رونده ای در فیبروز ریوی مشاهده می گردد که این رخداد در روز 24 بعد از تزریق به حداکثر رسید. در بررسی میکروسکوپی, افزایش سلول های التهابی در بافت بینابینی ریه و هم چنین آمفیزم ریوی مشاهده گردید. در گروه های دریافت کننده نانو دی اکسید تیتانیوم میزان آنزیم های کبدی, گلبول های سفید و هماتوکریت نسبت به گروه کنترل بالاتر بود (P£0.05). در مورد غلظت پلاسمایی کراتینین تفاوت معنی داری بین گروه های مختلف مشاهده نشد (P>0.05).نتیجه گیری: موارد فوق نشان داد که نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم قادر به ایجاد فیبروز و التهاب ریوی و نیز افزایش آنزیم های کبدی و سلول های التهابی می باشند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  استادهادی، ستار، بختیاریان، اعظم، عزیزی، یاسر، و نیکویی، وحید. (1392). واکنش های ریوی و خونی در خرگوش به دنبال تجویز داخل تراشه ای نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم. مجله دانشکده پزشکی، 71(1)، 24-30. SID. https://sid.ir/paper/38561/fa

  Vancouver: کپی

  استادهادی ستار، بختیاریان اعظم، عزیزی یاسر، نیکویی وحید. واکنش های ریوی و خونی در خرگوش به دنبال تجویز داخل تراشه ای نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم. مجله دانشکده پزشکی[Internet]. 1392؛71(1):24-30. Available from: https://sid.ir/paper/38561/fa

  IEEE: کپی

  ستار استادهادی، اعظم بختیاریان، یاسر عزیزی، و وحید نیکویی، “واکنش های ریوی و خونی در خرگوش به دنبال تجویز داخل تراشه ای نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم،” مجله دانشکده پزشکی، vol. 71، no. 1، pp. 24–30، 1392، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/38561/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی