مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

582

دانلود:

351

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی فراوانی Vascular access و survival آن در بیماران همودیالیز مزمن دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ـ1382

صفحات

 صفحه شروع 960 | صفحه پایان 966

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 مقدمه: برای شروع همودیالیز در بیماران (ESRD) end -stage ranal disease نیاز به (VA) vascular access  می باشد. شیوع و طول عمر انواع VA در جوامع مختلف، متفاوت است. ما این مطالعه رابرای رسیدن به این اطلاعات انجام دادیم. مواد و روش ها: مطالعه توصیفی، retrospective  در مرداد و شهریور1382 در4 مرکز همودیالیز شهر اصفهان انجام شد. کلیه بیمارانی که حداقل یک ماه تحت همودیالیز بودند از نظر تعداد و انواع VA و بعضی متغیرهای دموگرافیک مورد مطالعه قرار گرفتند، پرسشنامه بر بالین بیماران تکمیل گردید. یافته ها: کل تعداد بیماران 320 نفر بود که از این تعداد 199 نفر مرد و 121 نفر زن بودند. میانگین سن بیماران 16.99 ±50.64 سال بدست آمد. تعداد کلVA دائمی گذاشته شده 412عدد بود که تنها 4 مورد گرافت و 7 عددpermcath  بودند و سایر موارد همگی (AVF) arterio venous fistula  بوده اند. میانگین تعداد VA دائمی ایجاد شده در زنان بیشتر از مردان بود. با افزایش مدت همودیالیز میانگین تعدادVA دائمی ایجاد شده افزایش می یابد. هر چه فاصله زمانی بین گذاشتن اولین VA دائمی تا شروع همودیالیز کمتر باشد، میانگین تعدادVA دائمی ایجاد شده بیشتر است ولی این افزایش از نظر آماری معنی دار نیست 1Survival ساله، 2ساله و 3ساله و 5 ساله AVF به ترتیب 80%، 78%، 73% و 69% بود. میزان primary failure در AVF 13% بود. نتیجه گیری و توصیه ها: با توجه به آمار سایر نقاط جهان طول عمر AVF در اصفهان کمتر است. میزان گرافت و permcath کمتر می باشد و اکثر بیماران از AVF به عنوان VA دائمی استفاده می کنند. هر چه زودتر بیمار به ایجاد VA دائمی قبل از شروع همودیالیز تشویق گردد، AVF survival  بیشتر است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  شهیدی، شهرزاد، و واعظی، محمدهادی. (1383). بررسی فراوانی Vascular access و survival آن در بیماران همودیالیز مزمن دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ـ1382. مجله دانشکده پزشکی، 62(11)، 960-966. SID. https://sid.ir/paper/38519/fa

  Vancouver: کپی

  شهیدی شهرزاد، واعظی محمدهادی. بررسی فراوانی Vascular access و survival آن در بیماران همودیالیز مزمن دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ـ1382. مجله دانشکده پزشکی[Internet]. 1383؛62(11):960-966. Available from: https://sid.ir/paper/38519/fa

  IEEE: کپی

  شهرزاد شهیدی، و محمدهادی واعظی، “بررسی فراوانی Vascular access و survival آن در بیماران همودیالیز مزمن دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ـ1382،” مجله دانشکده پزشکی، vol. 62، no. 11، pp. 960–966، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/38519/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی