مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

3,210

دانلود:

454

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی ارزش اندازه گیری اپیوییدها به روش کروماتوگرافی لایه نازک در نسج محل تزریق در مقایسه با سایر نمونه ها

صفحات

 صفحه شروع 547 | صفحه پایان 550

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 شناسایی وجود یک ماده یا سم در یک جسد در پزشکی قانونی و تعیین علت فوت ارزش ویژه ای دارد. یافتن روشهایی که در آنها از نمونه های بافتی با کمترین دستکاری در اجساد استفاده شود، در تسهیل این امر کمک کننده است. مسمومیت با اپیوییدها شایع ترین مسمومیت در اجساد ارجاعی به سازمان پزشکی قانونی می باشند و محل تزریق به عنوان نمونه مورد بررسی شاید بتواند ارزش تشخیصی داشته باشد.مواد و روشها: در این مطالعه 54 جسد ارجاع شده به تالار تشریح سازمان پزشکی قانونی کشور در سال 1380 که اعتیاد به مواد مخدر داشته و در معاینه به عمل آمده از جسد در تالار تشریح محل مشکوک به تزریق مواد مخدر در بدن آنها یافت گردید مورد بررسی قرار گرفتند. مراجعه به بیمارستان و انجام اقدامات درمانی قبل از فوت و وجود فساد نعشی یا سوختگی که باعث غیر قابل تشخیص شدن محل تزریق می شود و مطرح شدن علت دیگری برای فوت از معیارهای خروج از مطالعه بودند. علاوه بر معاینات معمول جسد و کالبد شکافی نمونه های خون ادرار امعاء و احشاء و نسج محل تزریق هر جسد به صورت جداگانه و در ظروف استاندارد دربسته به آزمایشگاه سم شناسی سازمان پزشکی قانونی ارسال گردید. آزمایش بررسی مواد مخدر با روش کروماتوگرافی لایه نازک بر روی نمونه ها انجام شد.یافته ها: در آزمایشات سم شناسی بر روی نمونه های ادرار خون و امعاء و احشاء 47 نفر (87%) آنان به طور قطع حداقل یک نمونه مثبت از نظر مواد مخدر داشتند و در مورد 7 نفر نتیجه آزمایش بر روی تمام نمونه های ارسالی منفی بود. نتیجه آزمایش هیچ یک از نسوج محل تزریق مثبت نشد. نتیجه گیری و توصیه ها: در کل از این مطالعه می توان نتیجه گیری کرد که آزمایش نسج محل تزریق (وریدی) به روش کروماتوگرافی لایه نازک حساسیت لازم جهت تشخیص مواد مخدر را ندارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  بارونی، شعله، وهابی انارکی، محمدرضا، و طارمیان، فریبرز. (1383). بررسی ارزش اندازه گیری اپیوییدها به روش کروماتوگرافی لایه نازک در نسج محل تزریق در مقایسه با سایر نمونه ها. مجله دانشکده پزشکی، 62(7)، 547-550. SID. https://sid.ir/paper/38403/fa

  Vancouver: کپی

  بارونی شعله، وهابی انارکی محمدرضا، طارمیان فریبرز. بررسی ارزش اندازه گیری اپیوییدها به روش کروماتوگرافی لایه نازک در نسج محل تزریق در مقایسه با سایر نمونه ها. مجله دانشکده پزشکی[Internet]. 1383؛62(7):547-550. Available from: https://sid.ir/paper/38403/fa

  IEEE: کپی

  شعله بارونی، محمدرضا وهابی انارکی، و فریبرز طارمیان، “بررسی ارزش اندازه گیری اپیوییدها به روش کروماتوگرافی لایه نازک در نسج محل تزریق در مقایسه با سایر نمونه ها،” مجله دانشکده پزشکی، vol. 62، no. 7، pp. 547–550، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/38403/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی