مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,276

دانلود:

366

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

آنالومی های عروق کرونر در تترالوژی فالوت بیمارستان شهید رجایی، 78-1375

صفحات

 صفحه شروع 598 | صفحه پایان 604

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 مقدمه: آنومالی های شریان کرونری همراه با تترالوژی فالوت (TOF) هم بر زمان عمل جراحی و هم بر نتیجه آن تاثیر گذار است و بنابراین، تشخیص پیش از عمل این ناهنجاری ها از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. مواد و روشها: با هدف ارزیابی انسیدانس آنومالی های شریان کرونری در TOF، تعداد 369 بیمار مراجعه کننده به بیمارستان قلب شهید رجایی (با میانگین سنی 4.8 7.8± سال) را در فاصله سال های 1375 تا 1378 در قالب یک مطالعه گذشته نگر بررسی نموده ایم. کلیه تشخیص ها براساس شواهد اکوکاردیوگرافی، کاتتریزاسیون و جراحی به دست آمده است. یافته ها: انسیدانس ناهنجاری شریان کرونری در نمونه حاضر 6.8% (25 از 369) بود که اکوکاردیوگرافی 80% این ناهنجاریها را نشان داده بود. شایع ترین آنومالی های آناتومیک مشاهده شده عبارت بودند از: یک branch large conus در 13 مورد (3.5%)؛ شریان کرونری منفرد single coronary artery در 6 مورد 1.6% ، جدا شدن LAD از شریان کرونری اصلی راست RCA در 6 مورد (1.6%) و بالاخره enlargement of RCA در 1 مورد (0.3%) بین دو گروه بیماران با و بدون آنومالی شریان کرونری، اختلاف معنی داری در سن زمان تشخیص TOF و میزان آنومالیهای قلبی همراه دیده نشد. ما در این مطالعه شیوع قابل توجهی از آنومالی شریان کرونری را در نمونه ای از بیماران TOF ایرانی نشان دادیم.نتیجه گیری و توصیه ها: با توجه به اهمیت این آنومالی ها از دیدگاه جراحی و تاثیر آن ها بر مورتالیته و موربیدیته بیماران TOF، این نتایج ما را بر آن می دارد تا تشخیص این ناهنجاری ها را با استفاده از روش های تشخیصی حساس تر به انجام رسانیم.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  اکبری اسبق، پ.، و شاه محمدی، ا. (1383). آنالومی های عروق کرونر در تترالوژی فالوت بیمارستان شهید رجایی, 78-1375. مجله دانشکده پزشکی, 62(7), 598-604. https://sid.ir/paper/38400/fa

  Vancouver: کپی

  اکبری اسبق پروین، شاه محمدی اسحاق. آنالومی های عروق کرونر در تترالوژی فالوت بیمارستان شهید رجایی, 78-1375. مجله دانشکده پزشکی. 1383 [cited 2023January30];62(7):598-604. Available from: https://sid.ir/paper/38400/fa

  IEEE: کپی

  اکبری اسبق، پ.، شاه محمدی، ا.، 1383. آنالومی های عروق کرونر در تترالوژی فالوت بیمارستان شهید رجایی, 78-1375. مجله دانشکده پزشکی, [online] 62(7), pp.598-604. Available: https://sid.ir/paper/38400/fa.