مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

531

دانلود:

367

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی غلظت نیتریک اکساید در طی سیکل استروس و تاثیر آن بر اضطراب در موش های صحرایی ماده

صفحات

 صفحه شروع 551 | صفحه پایان 555

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 مقدمه: نیتریک اکساید به عنوان یک نوروترانسمیتر و نورومدولاتور در بسیاری از فرآیندهای بیولوژیک ایفا نقش می کند و تاکنون عملکردهای متعددی بدان نسبت داده شده است هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر هورمون های استروئیدی آندوژن بر غلظت NO و میزان اضطراب بود. مواد و روشها: در این مطالعه از 40 سر موش صحرایی ماده استفاده شد که با توجه به چهار مرحله سیکل جنسی این حیوانات برای هر گروه ده سر موش صحرایی سالم با سه سیکل جنسی طبیعی در نظر گرفته شد. بعد از گرفتن اسمیر واژینال و تعیین مراحل سیکل، آزمون اضطراب انجام شد. برای تعیین میزان نیتریت و نیترات از حیوانات خونگیری به عمل آمد.یافته ها و نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که میزان اضطراب در طول سیکل جنسی این حیوانات تحت تاثیر هورمون های استروئیدی آندوژن متغیر بوده و یکی از مکانیسم های عمده در ایفا این تغییرات نیتریک اکساید می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  صادقی پوررودسری، حمیدرضا، فلاحی، نسرین، دهپور، احمدرضا، وثوقی، محسن، و طاهری، احمدرضا. (1383). بررسی غلظت نیتریک اکساید در طی سیکل استروس و تاثیر آن بر اضطراب در موش های صحرایی ماده. مجله دانشکده پزشکی، 62(7)، 551-555. SID. https://sid.ir/paper/38399/fa

  Vancouver: کپی

  صادقی پوررودسری حمیدرضا، فلاحی نسرین، دهپور احمدرضا، وثوقی محسن، طاهری احمدرضا. بررسی غلظت نیتریک اکساید در طی سیکل استروس و تاثیر آن بر اضطراب در موش های صحرایی ماده. مجله دانشکده پزشکی[Internet]. 1383؛62(7):551-555. Available from: https://sid.ir/paper/38399/fa

  IEEE: کپی

  حمیدرضا صادقی پوررودسری، نسرین فلاحی، احمدرضا دهپور، محسن وثوقی، و احمدرضا طاهری، “بررسی غلظت نیتریک اکساید در طی سیکل استروس و تاثیر آن بر اضطراب در موش های صحرایی ماده،” مجله دانشکده پزشکی، vol. 62، no. 7، pp. 551–555، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/38399/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی