video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

678

دانلود:

377

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارتباط ابعاد بازاریابی کارآفرینانه با عملکرد باشگاه های ورزشی خصوصی شهر تهران

صفحات

 صفحه شروع 0 | صفحه پایان 0

چکیده

 هدف از تحقیق حاضر, تعیین ارتباط بین ابعاد بازاریابی کارآفرینانه و عملکرد باشگاه های ورزشی خصوصی تهران بود. این پژوهش به لحاظ گردآوری داده ها, از نوع توصیفی همبستگی می باشد و جامعه پژوهش را تمامی باشگاه های ورزشی خصوصی شهر تهران (459 باشگاه) تشکیل می داد که بر اساس جدول مورگان, 217 باشگاه به عنوان نمونه انتخاب شدند. تعداد 250 پرسشنامه در بین مدیران باشگاه ها توزیع و در نهایت 203 پرسشنامه مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. به منظور جمع آوری داده ها و اندازه گیری متغیرهای مدل از «پرسشنامه بازاریابی کارآفرینانه فیوری و همکاران» (2013) و «پرسشنامه عملکرد بازاریابی حسینی» (1390) استفاده شد. پایایی آن بر اساس میزان آلفای کرونباخ که بیشتر از 7/0 بود و روایی آن نیز با استفاده از روایی همگرا مورد تایید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی (جداول و نمودارهای توزیع فراوانی) و آمار استنباطی (همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه) و تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج یافته های تحقیق نشان داد بین بازاریابی کارآفرینانه و ابعاد آن (فرصت هشیاری, نوآوری, ایجاد ارزش و مدیریت ریسک) با عملکرد بازاریابی باشگاه های خصوصی ورزشی شهر تهران ارتباط مثبت معناداری وجود دارد و بر اساس نتایج مدل تحقیق مشاهده شد که بازاریابی کارآفرینانه اثر مثبت معناداری بر عملکرد بازاریابی باشگاه های ورزشی خصوصی شهر تهران دارد. با توجه به نتایج تحقیق می توان گفت بازاریابی کارآفرینانه با توجه به مشخصه های منحصربفرد آن به خوبی می تواند در کسب وکارهای کوچک و متوسط همانند باشگاه های ورزشی به کار گرفته شده و منجر به افزایش سودآوری و در نهایت بهبود عملکرد باشگاه ها شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  نظری، شهرام، صولتی، نرگس، و گرامی گنجه، احمد. (1398). ارتباط ابعاد بازاریابی کارآفرینانه با عملکرد باشگاه های ورزشی خصوصی شهر تهران. مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، 18(44 )، 0-0. SID. https://sid.ir/paper/383714/fa

  Vancouver: کپی

  نظری شهرام، صولتی نرگس، گرامی گنجه احمد. ارتباط ابعاد بازاریابی کارآفرینانه با عملکرد باشگاه های ورزشی خصوصی شهر تهران. مطالعات راهبردی ورزش و جوانان[Internet]. 1398؛18(44 ):0-0. Available from: https://sid.ir/paper/383714/fa

  IEEE: کپی

  شهرام نظری، نرگس صولتی، و احمد گرامی گنجه، “ارتباط ابعاد بازاریابی کارآفرینانه با عملکرد باشگاه های ورزشی خصوصی شهر تهران،” مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، vol. 18، no. 44 ، pp. 0–0، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/383714/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی