مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

131

دانلود:

128

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیر آگاهی و تجربه در موفقیت تکنیک بلاک عصب آلوئولار تحتانی

صفحات

 صفحه شروع 26 | صفحه پایان 31

چکیده

 تکنیک بلاک عصب آلویولار تحتانی (Inferior alveolar nerve block) (IANB)متداول ترین تکنیکی است که از آن جهت بی حسی در مندیبل استفاده می شود. با توجه به فاکتورهای متعددی که می تواند باعث شکست این تکنیک شود. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر آگاهی و تجربه در موفقیت تکنیک IANB بوده است. روش بررسی: در این مطالعه 115 دانشجوی دانشکده دندانپزشکی شیراز در دو گروه شرکت داشتند. یک گروه شامل 53 دانشجوی مبتدی, بدون تجربه تزریق و گروه دیگر 62 دانشجو با تجربه یک ساله از تزریق IANB بودند. هر دانشجو یک بار تزریق را بر روی بیمار خود انجام داد و موفقیت یا عدم موفقیت تزریق وی مورد ارزیابی قرارگرفت. همچنین جهت ارزیابی آگاهی علمی دانشجویان در این خصوص, پرسشنامه ای شامل 6 سیوال در مورد نحوه انجام تکنیک طرح گردید که هر دانشجو قبل از انجام تزریق آن را تکمیل می کرد. پس ازتکمیل و جمع آوری پرسشنامه ها, داده ها به نرم افزار SPSS18 داده شده و آنالیز آماری به وسیله chi-square درسطح خطای 05/0 انجام شد. یافته ها: میزان آگاهی در گروه مبتدی و دارای تجربه به ترتیب 6/71% و 3/86% به دست آمد. میزان موفقیت تکنیک IANB, 1/%47 در گروه مبتدی و 3/64% در گروه دارای تجربه بود میزان موفقیت IANB و آگاهی نسبت به انجام این تکنیک, در گروه دارای تجربه در مقایسه با گروه مبتدی بالاتر بود که از نظر آماری معنی دار بود (به ترتیب 02/0=p و 01/0=p). اختلاف معنی دار آماری بین دوجنس دیده نشد (06/0=p). نتیجه گیری: آگاهی و تجربه نقش مهمی را در موفقیت تکنیک IANB به عهده دارد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.