مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,073

دانلود:

406

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

فراوانی ژن های بتالاکتامازی وسیع الطیف گروه TEM و (AmpC (DHA, MOX به روش PCR در ایزوله های بالینی اشریشیاکلی

صفحات

 صفحه شروع 315 | صفحه پایان 320

چکیده

 زمینه و هدف: آنزیم های بتالاکتامازی, مهم ترین عامل مقاومت به آنتی بیوتیک های خانواده بتالاکتام در میان باکتری های گرم منفی می باشند. امروزه شاهد افزایش روز افزون عفونت های ناشی از آن ها در جهان هستیم که این امر به عنوان یک موضوع مهم مورد توجه محققین در آمده است. آنزیم های بتالاکتامازهای TEM به علت شیوع بالا و AmpC به دلیل ایجاد اختلال در تست های فنوتیپی از اهمیت زیادی برخوردارند. از آنجا که ژن های خانواده بتالاکتامازی دارای زیرگروه های فراوانی بوده بر این اساس به کارگیری روش های مولکولی به ویژه استفاده از پرایمرهای یونیورسال به منظور شناسایی کامل این زیرگروه ها ضروری است, هدف از این تحقیق شناسایی و بررسی شیوع ژن های بتالاکتامازی TEM و (AmpC (DHA, MOX در ایزوله های بالینی Escherichia coli با استفاده از پرایمرهای یونیورسال می باشد.روش بررسی: تعداد 500 نمونه بالینی از بیمارستان های شهر تهران جمع آوری گردید که با استفاده از تست های بیوشیمیایی, تعداد 200 ایزوله E.coli غربال شد و از طریق تست های فنوتیپی Disk diffusion method و Combined disk, از لحاظ تولید آنزیم های بتالاکتامازی مورد ارزیابی قرار گرفتند. سویه های فنوتیپ مثبت, جهت جستجوی ژن های مذکور توسط پروسه PCR بررسی شدند.یافته ها: از 200 ایزوله مورد بررسی (%64), 128 سویه از طریق تست های فنوتیپی برای PCR ژن های TEM وAmpC  انتخاب شد, (%57.8)74  و (%3.9)5  ایزوله به ترتیب حاوی ژن های TEM و DHA بود و ژن MOX در هیچ ایزوله ای شناسایی نشد.نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصله, به کارگیری روش های مولکولی در کنار روش های فنوتیپی جهت تشخیص کامل این نوع مقاومت ها امری ضروری بوده و به علت شیوع بالای این مقاومت, بهتر است که نسبت به استفاده از پروتکل های درمانی رایج در کشور اقدامات مناسب تری به عمل آید.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  سلطان دلال، محمدمهدی، ملاآقامیرزایی، هدروشا، فلاح مهرآبادی، جلیل، رستگارلاری، عبدالعزیز، صباغی، آیلار، اشراقیان، محمدرضا، فردصانعی، عاطفه، بختیاری، روناک، و حنفی ابدر، مجتبی. (1389). فراوانی ژن های بتالاکتامازی وسیع الطیف گروه TEM و (AmpC (DHA, MOX به روش PCR در ایزوله های بالینی اشریشیاکلی . مجله دانشکده پزشکی، 68(6)، 315-320. SID. https://sid.ir/paper/38351/fa

  Vancouver: کپی

  سلطان دلال محمدمهدی، ملاآقامیرزایی هدروشا، فلاح مهرآبادی جلیل، رستگارلاری عبدالعزیز، صباغی آیلار، اشراقیان محمدرضا، فردصانعی عاطفه، بختیاری روناک، حنفی ابدر مجتبی. فراوانی ژن های بتالاکتامازی وسیع الطیف گروه TEM و (AmpC (DHA, MOX به روش PCR در ایزوله های بالینی اشریشیاکلی . مجله دانشکده پزشکی[Internet]. 1389؛68(6):315-320. Available from: https://sid.ir/paper/38351/fa

  IEEE: کپی

  محمدمهدی سلطان دلال، هدروشا ملاآقامیرزایی، جلیل فلاح مهرآبادی، عبدالعزیز رستگارلاری، آیلار صباغی، محمدرضا اشراقیان، عاطفه فردصانعی، روناک بختیاری، و مجتبی حنفی ابدر، “فراوانی ژن های بتالاکتامازی وسیع الطیف گروه TEM و (AmpC (DHA, MOX به روش PCR در ایزوله های بالینی اشریشیاکلی ،” مجله دانشکده پزشکی، vol. 68، no. 6، pp. 315–320، 1389، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/38351/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی