مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مهندسی شیمی ایران | سال:1398 | دوره:18 | شماره:104 | صفحه شروع:79 | صفحه پایان:100

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

198

دانلود:

141

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مروری بر گرفتگی زیستی در غشاهای اسمز معکوس جهت نمک زدایی آب دریا

صفحات

 صفحه شروع 79 | صفحه پایان 100

چکیده

 یکی از مشکلات اساسی که واحدهای نمک زدایی از آب دریا, به ویژه واحدهای اسمز معکوس با آن روبه رو هستند مشکل گرفتگی و تشکیل زیست لایه (بیوفیلم) می باشد. گرفتگی زیستی در اثر اتصال و رشد ریزاندام ها بر سطح غشاء ایجاد می شود. گرفتگی غشاء سبب افزایش افت فشار دوسوی غشاء و درنتیجه افزایش میزان انرژی مصرفی, کاهش کارآیی و کاهش عمر غشاء می شود. به طور خاص, گرفتگی زیستی سبب کاهش در شار آب, افزایش عبور نمک و افزایش تخریب زیستی غشاء می گردد. از این رو, کاهش و یا حذف گرفتگی و گرفتگی زیستی جهت کاهش سرویس دوره ای غشاء مورد توجه است. از بین انواع مختلف گرفتگی, کنترل و پایش گرفتگی زیستی دشواری های بیشتری دارد؛ زیرا ریزاندام ها و مواد آلی طبیعی که عامل گرفتگی زیستی هستند در شرایط مختلف, رفتار متفاوتی از خود نشان می دهند. در این مقاله ی مروری, نحوه ی تشکیل زیست لایه و شاخص های مؤثر در آن, روش های متداول و نوین پایش و پیشگیری از ایجاد گرفتگی زیستی بررسی شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID