مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,258

دانلود:

335

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

عوامل موثر بر محدوده حرکتی زانو پس از تعویض مفصل زانو بیمارستان سینا، 82-1380

صفحات

 صفحه شروع 644 | صفحه پایان 648

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 مقدمه: محدوده حرکتی پس از تعویض مفصل زانو از عوامل مهمی است که نتایج حاصل از عمل را تحت تاثیر قرار می دهد. تاکنون در مورد نوع عوامل و میزان تاثیر عوامل مختلف بر محدوده حرکتی زانو پس از تعویض مفصل، اتفاق نظر کامل وجود ندارد. هدف این مطالعه یافتن عواملی است که در پیش بینی محدوده حرکتی زانو پس از تعویض مفصل، نقش دارند. موارد و روش ها: در این مطالعه 68 زانو (در 60 بیمار) که در مدت سه سال [از شروع سال 1380 تا پایان سال 1382] تحت عمل تعویض مفصل زانو قرار گرفته بودند بصورت آینده نگر از نظر چندین متغیر [شامل سن، جنس، میزان Flexion Contracture قبل از عمل، میزان محدوده حرکتی زانو قبل از عمل، زاویه تیبیو فمورال قبل و بعد از عمل، میزان Body mass index  هنگام عمل، علت زمینه ای منجر به تعویض مفصل زانو و بالاخره نوع طراحی پروتز از نظر حفظ یا جایگزینی  PCL] مورد ارزیابی قرار گرفتند. در پایان رابطه هر یک از متغیرهای فوق با محدوده حرکتی زانو 6 ماه پس از عمل جراحی بررسی شد.یافته ها و نتیجه گیری: آنالیز آماری یافته های فوق مشخص کرد که میزان محدوده حرکتی زانو 6 ماه پس از تعویض کامل مفصل تنها با سه فاکتور از متغیرهایی که در این مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفته بودند، ارتباط دارد:1)محدوده حرکتی زانو قبل از عمل جراحی(P<0.01)  2)     میزان Flexion Contracture قبل از عمل جراحی (P<0.05)  3)       (P<0.05) Body mass index

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  گوران سوادکوهی، داریوش، گلبخش، محمدرضا، کرمی، محسن، سادات، میرمصطفی، و زهتاب، محمدجواد. (1383). عوامل موثر بر محدوده حرکتی زانو پس از تعویض مفصل زانو بیمارستان سینا, 82-1380. مجله دانشکده پزشکی، 62(8)، 644-648. SID. https://sid.ir/paper/38274/fa

  Vancouver: کپی

  گوران سوادکوهی داریوش، گلبخش محمدرضا، کرمی محسن، سادات میرمصطفی، زهتاب محمدجواد. عوامل موثر بر محدوده حرکتی زانو پس از تعویض مفصل زانو بیمارستان سینا, 82-1380. مجله دانشکده پزشکی[Internet]. 1383؛62(8):644-648. Available from: https://sid.ir/paper/38274/fa

  IEEE: کپی

  داریوش گوران سوادکوهی، محمدرضا گلبخش، محسن کرمی، میرمصطفی سادات، و محمدجواد زهتاب، “عوامل موثر بر محدوده حرکتی زانو پس از تعویض مفصل زانو بیمارستان سینا, 82-1380،” مجله دانشکده پزشکی، vol. 62، no. 8، pp. 644–648، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/38274/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی