مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

829

دانلود:

272

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیر زوایای مختلف ستون فقرات کمری - خاجی بر روی گشتاور ایزومتریک و داینامیک عضلات تنه در افراد سالم

صفحات

 صفحه شروع 617 | صفحه پایان 629

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 مقدمه: عضلات تنه، نقش مهمی در پایداری و سلامتی ستون فقرات به عهده دارند؛ ثبت کمی مقادیر عملکرد عضلانی، یک جزء اساسی از اقدامات توانبخشی است. متدهای ثبت نیروی عضلانی ممکن است، ایزومتریک، ایزوکنتیک و یا ایزواینرشیال باشد. متد اخیر، که توسط ایزواستیشن  B200، صورت می گیرد به خاطر شباهت بیشتر به حرکات طبیعی بدن، از امتیاز ویژه ای برخوردار است. تاکنون به علت قفل صفحه ساژیتال دستگاه B200، کلیه بررسی های عملکرد ایزومتریکی، در زاویه قائم (0) درجه تنه انجام گرفته است، با توجه به تاثیر قاطع Posture بر روی فعالیت عضلات تنه، لزوم تحقیقات بیشتری در این زمینه، محسوس می باشد، لذا با طراحی و ساخت آچار مخصوص، هدف این تحقیق که، بررسی تاثیر زوایای 0،15،30،45درجه خم شدگی تنه، بر روی گشتاورهای ایزومتریک و داینامیک عضلات تنه، می باشد، فراهم شده است.مواد و روش ها: 53 مرد سالم با میانگین سن (6.01) 24.72 به روش شبه تجربی در این مطالعه شرکت نموده اند. پس از طی مراحل مقدماتی و استقرار فرد در دستگاه B200، 5بار حرکت داینامیک آزاد، در صفحه ساژیتال انجام شد. سپس 3 بار انقباض ایزومتریکی حدود 10 ثانیه در جهات فلکسوری و اکستنسوری در هر یک از زوایای 45،30،15،0درجه، انجام گرفت. در پایان اطلاعات کسب شده توسط کامپیوتر B200، محاسبه و بر روی دیسک ذخیره می گردید.یافته ها: آزمون آماری T.test زوجی، اختلاف معنی داری را بین کلیه متغیرهای ایزومتریکی در زوایای چهارگانه دو به دو و به طور جداگانه با P<0.01 ثابت نموده است. بین کلیه میانگین های گشتاور فلکسوری و اکستنسوری در چهار زاویه، همزمان، مطابق با آزمون ANOVA اختلاف معنی P<0.01 به دست آمد.نتیجه گیری و توصیه ها: گشتاور اکستنسوری تنه، نه تنها در زاویه 0 درجه، بلکه در زوایای 15، 30 و 45 درجه، همچنان برتری اش را نسبت به گشتاور فلکسوری حفظ می کند. گشتاورهای ایزومتریک فلکسوری و اکستنسوری با افزایش زاویه تنه، به طور خطی، افزایش می یابند. اختلاف نسبی این افزایش در فلکسورها، بیشتر از اکستنسورهاست که تاثیر وزن و جاذبه، شرکت عضلات فلکسور ران بویژه، استحکام و ثبات تنه در دستگاه B200 از مهمترین دلایل آن به شمار می رود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  باقری، حسین، طالبیان مقدم، سعید، علیایی، غلامرضا، هادیان، محمدرضا، جلایی، شهره، و محمدی، انوشیروان. (1383). بررسی تاثیر زوایای مختلف ستون فقرات کمری - خاجی بر روی گشتاور ایزومتریک و داینامیک عضلات تنه در افراد سالم. مجله دانشکده پزشکی، 62(8)، 617-629. SID. https://sid.ir/paper/38273/fa

  Vancouver: کپی

  باقری حسین، طالبیان مقدم سعید، علیایی غلامرضا، هادیان محمدرضا، جلایی شهره، محمدی انوشیروان. بررسی تاثیر زوایای مختلف ستون فقرات کمری - خاجی بر روی گشتاور ایزومتریک و داینامیک عضلات تنه در افراد سالم. مجله دانشکده پزشکی[Internet]. 1383؛62(8):617-629. Available from: https://sid.ir/paper/38273/fa

  IEEE: کپی

  حسین باقری، سعید طالبیان مقدم، غلامرضا علیایی، محمدرضا هادیان، شهره جلایی، و انوشیروان محمدی، “بررسی تاثیر زوایای مختلف ستون فقرات کمری - خاجی بر روی گشتاور ایزومتریک و داینامیک عضلات تنه در افراد سالم،” مجله دانشکده پزشکی، vol. 62، no. 8، pp. 617–629، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/38273/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی