مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

471

دانلود:

133

استناد:

5

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی نقش راهبردهای خودتنظیمی در حل مسایل ریاضی دانش آموزان

نویسندگان

صمدی معصومه

صفحات

 صفحه شروع 78 | صفحه پایان 97

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش راهبردهای خودتنظیمی دانش آموزان دبستان در حل مسایل ریاضی (معمولی و غیرمعمولی) است. جامعه مورد مطالعه این پژوهش، دانش آموزان کلاس چهارم دبستان شهرستان فسا بوده که از این جامعه 36 نفر از دانش آموزان کلاس چهارم دبستانهای دخترانه و پسرانه به طور هدفمند انتخاب شدند. داده های این پژوهش از انجام تکالیف ریاضی، مشاهده عملکرد آزمودنیها ضمن انجام دادن تکالیف ریاضی و مصاحبه دانش آموزان گردآوری شده است. تجزیه و تحلیل و تعبیر و تفسیر یافته ها نشان داد که راهبردهای خودتنظیمی در حل مسایل معمولی ریاضی نقشی قابل توجه ندارند. در حالی که این راهبردها نقشی مهم و قابل توجه در حل مسایل غیرمعمولی ایفا می کنند.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی