مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

819

دانلود:

181

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثر باکتری اسپورسارسینا پاستوری بر رسوب میکروبی کربنات کلسیم (MICP) و مقاومت فشاری تک محوره ماسه های کربناته

صفحات

 صفحه شروع 17 | صفحه پایان 25

چکیده

 گسترش روزافزون زیرساخت های مهندسی جهت تامین نیازهای بشر در ارتباط مستقیم با نیاز به خاک مقاوم جهت اجرای ساخت و سازها است. از طرفی اهمیت مسائل زیست محیطی باعث شده تا همواره تقاضا برای روش های جدید و سازگار با محیط زیست برای بهسازی و تقویت خاک افزایش یابد. روش رسوب بیولوژیکی کربنات کلسیم (MICP) به عنوان یکی از روش های سازگار با محیط زیست مورد توجه محققین می باشد. این پژوهش با هدف مطالعه ی آزمایشگاهی تاثیر MICP بر مقاومت تک محوره ی ماسه های کربناته انجام شده است. از این رو نمونه هایی از خاک ماسه ای کربناته بوشهر ساخته شد و پس از تزریق باکتری و محلول سیمانی عمل آوری گردید. سپس بر روی آن ها آزمایش تک محوره جهت ارزیابی مقاومت فشاری انجام گرفت. همچنین تاثیر پارامترهای غلظت محلول سیمانی و زمان عمل آوری بر نتایج روش MICP بررسی شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که حداکثر مقاومت تک محوره ی ماسه تثبیت شده با MICP در حدود 3/5 کیلوگرم بر سانتیمترمربع می باشد که نشانگر عملکرد مناسب روش MICP در بهسازی ماسه کربناته است. میزان مقاومت تک محوره به غلظت محلول سیمانی بستگی دارد. نمونه های تثبیت شده با غلظت محلول سیمانی بالاتر نسبت به نمونه های تثبیت شده با غلظت محلول سیمانی کمتر مقاومت تک محوره ی بیشتری داشتند. زمان عمل آوری بیش از 14 روز, تاثیر قابل توجهی در افزایش مقاومت تک محوره نداشت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  قربانی، احمدرضا، رابطی مقدم، مسعود، پرویزی، منصور، و نقی ها، رضا. (1398). بررسی اثر باکتری اسپورسارسینا پاستوری بر رسوب میکروبی کربنات کلسیم (MICP) و مقاومت فشاری تک محوره ماسه های کربناته. زمین شناسی مهندسی، 12(2 )، 17-25. SID. https://sid.ir/paper/381491/fa

  Vancouver: کپی

  قربانی احمدرضا، رابطی مقدم مسعود، پرویزی منصور، نقی ها رضا. بررسی اثر باکتری اسپورسارسینا پاستوری بر رسوب میکروبی کربنات کلسیم (MICP) و مقاومت فشاری تک محوره ماسه های کربناته. زمین شناسی مهندسی[Internet]. 1398؛12(2 ):17-25. Available from: https://sid.ir/paper/381491/fa

  IEEE: کپی

  احمدرضا قربانی، مسعود رابطی مقدم، منصور پرویزی، و رضا نقی ها، “بررسی اثر باکتری اسپورسارسینا پاستوری بر رسوب میکروبی کربنات کلسیم (MICP) و مقاومت فشاری تک محوره ماسه های کربناته،” زمین شناسی مهندسی، vol. 12، no. 2 ، pp. 17–25، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/381491/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی