مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

606

دانلود:

356

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی هویت گونه های انگل لیشمانیا در اشکال بالینی غیر معمول لیشمانیوز جلدی با استفاده از آنتی بادیهای منوکلونال

صفحات

 صفحه شروع 357 | صفحه پایان 362

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 مقدمه: لیشمانیوز جلدی بیماری انگلی است که توسط گونه های مختلف انگل لیشمانیا ایجاد می شود. در بعضی مواقع با مواردی از بیماری مواجه می شویم که هم از نظر شکل بالینی و هم دوره و سیر با حالات معمول تفاوت دارند. هدف از انجام این مطالعه تعیین هویت انگل لیشمانیا در این موارد بوده است. مواد و روشها: این مطالعه از نوع توصیفی و روش نمونه گیری آسان بود. از بیماران مراجعه کننده با اشکال بالینی غیر معمول اسمیر مستقیم تهیه و بخشی از نمونه برداشت شده وارد محیط کشت NNN گردیده و پس از آن جهت تولید انبوه به محیط کشت1640RPMI انتقال یافته، پورماستیگولتهای به دست آمده در پلیت الایزا پوشش داده شد و با استفاده منوکلونال آنتی بادی اختصاصی ایزوله ها تعیین هویت گردید.یافته ها: از 74 نمونه مورد بررسی  % L.major 87.8% و %12.2 L.tropica ، گزارش گردید. اشکال غیر معمول که تحت انجام آزمایش قرار گرفتند شامل ضایعات اقماری در 40.54 % اسپوروتریکوئید، 33.78% ضایعات مزمن (بیش از 2 سال) %9.45، زوستریفرم 6.75%، وروکوز 5.4% واریزپلوئید 4.05% بودند تعداد 50 نفر 67.56% از بیماران هیچ درمانی قبل از بروز ضایعات آتیپیک دریافت نکرده و 24 نفر(32.43%) تحت درمان های مختلف قرار گرفته بودند. از 74 بیمار 36 نفر از شهر اصفهان بودند که در آنها % L.tropica 25و L.major%75  جدا گردید و از کل 38 نفر مراجعه کننه از حومه L.major جدا شد. نتیجه گیری و توصیه ها: گونه های جدا شده در این مطالعه شامل L.tropica, L.major بودند و رابطه معنی داری بین اشکال بالینی غیر معمول و گونه های جداشده وجود نداشت. بیشترین اشکال غیر معمول روی اندام مشاهده گردیدند. رابطه معنی داری بین درمان های انجام شده قبلی و یا عدم درمان و اشکال بالینی آتیپیک بیماری وجود نداشت از افراد مراجعه کننده داخل شهر هر دو گونه ولی از حومه فقط گونه L.major جدا گردید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  صادقیان، گیتی، نیل فروش زاده، محمدعلی، و حجازی، سیدحسین. (1383). بررسی هویت گونه های انگل لیشمانیا در اشکال بالینی غیر معمول لیشمانیوز جلدی با استفاده از آنتی بادیهای منوکلونال . مجله دانشکده پزشکی، 62(5)، 357-362. SID. https://sid.ir/paper/38138/fa

  Vancouver: کپی

  صادقیان گیتی، نیل فروش زاده محمدعلی، حجازی سیدحسین. بررسی هویت گونه های انگل لیشمانیا در اشکال بالینی غیر معمول لیشمانیوز جلدی با استفاده از آنتی بادیهای منوکلونال . مجله دانشکده پزشکی[Internet]. 1383؛62(5):357-362. Available from: https://sid.ir/paper/38138/fa

  IEEE: کپی

  گیتی صادقیان، محمدعلی نیل فروش زاده، و سیدحسین حجازی، “بررسی هویت گونه های انگل لیشمانیا در اشکال بالینی غیر معمول لیشمانیوز جلدی با استفاده از آنتی بادیهای منوکلونال ،” مجله دانشکده پزشکی، vol. 62، no. 5، pp. 357–362، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/38138/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی