video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

551

دانلود:

523

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

کاربست تحلیلی-ساختاری بازآفرینی پایدار شهری (مطالعه موردی: شهر خرم آباد)

صفحات

 صفحه شروع 181 | صفحه پایان 197

چکیده

 بازآفرینی شهری پایدار فرایند توسعه ای همه جانبه در عرصه های اجتماعی, اقتصادی, محیطی, و کالبدی به منظور ارتقای کیفیت زندگی در محدوده ها و محله های هدف در پیوند با کل شهر است. پژوهش حاضر به منظور بررسی روابط علی میان مولفه های بازآفرینی پایدار شهری در بافت ناکارآمد شهر خرم آباد با روش توصیفی-پیمایشی تدوین شده است. جامعه آماری شامل شهروندان ساکن بافت است. ابزار مورد استفاده پرسش نامه محقق ساخته در طیف پنج گزینه ای لیکرت بود. در این پرسش نامه, پنج عامل از عوامل موثر در بازآفرینی پایدار شهری بافت ناکارآمد خرم آباد (اجتماعی, اقتصادی, زیست محیطی, کالبدی, و مدیریتی) بررسی شد. مطالعه عوامل اثرگذار در بافت ناکارآمد شهر خرم آباد نشان می دهد استقرار مراکز عمده اداری و درمانی, مذهبی, در محدوده بافت و وجود قلعه فلک الافلاک به عنوان یک اثر تاریخی قدرتمند و امام زاده زیدبن علی در درون بافت از عمده عوامل اثرگذار در روند پیشبرد بازآفرینی در بافت ناکارآمد شهر خرم آباد است. به منظور سنجش عوامل اثرگذار دربازآفرینی بافت ناکارآمد خرم آباد از مدل معادلات ساختاری در قالب نرم افزار AMOS استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد. بین متغیرهای اجتماعی با میزان P Value, 0. 00, متغیر کالبدی با میزان 0. 04 و متغیر مدیریتی با میزان 0. 00 با بازآفرینی بافت ناکارآمد شهر خرم آباد ارتباط معنی داری وجود دارد. نتایج آزمون فریدمن نشان داد عامل مدیریتی دارای بالاترین اثرگذاری در روند بازآفرینی بافت و عامل زیست محیطی دارای کمترین اثرگذاری است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  فنی، زهره، توکلی نیا، جمیله، و بیرانوندزاده، مریم. (1399). کاربست تحلیلی-ساختاری بازآفرینی پایدار شهری (مطالعه موردی: شهر خرم آباد). پژوهشهای جغرافیای انسانی (پژوهش های جغرافیایی)، 52(1 )، 181-197. SID. https://sid.ir/paper/379936/fa

  Vancouver: کپی

  فنی زهره، توکلی نیا جمیله، بیرانوندزاده مریم. کاربست تحلیلی-ساختاری بازآفرینی پایدار شهری (مطالعه موردی: شهر خرم آباد). پژوهشهای جغرافیای انسانی (پژوهش های جغرافیایی)[Internet]. 1399؛52(1 ):181-197. Available from: https://sid.ir/paper/379936/fa

  IEEE: کپی

  زهره فنی، جمیله توکلی نیا، و مریم بیرانوندزاده، “کاربست تحلیلی-ساختاری بازآفرینی پایدار شهری (مطالعه موردی: شهر خرم آباد)،” پژوهشهای جغرافیای انسانی (پژوهش های جغرافیایی)، vol. 52، no. 1 ، pp. 181–197، 1399، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/379936/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی