video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

759

دانلود:

736

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

جایگاه حکمروایی شهری در فرآیند بازآفرینی بافت فرسوده شهری مطالعه موردی: منطقه 12 شهر تهران

صفحات

 صفحه شروع 202 | صفحه پایان 217

چکیده

 مقدمه: عوارض و مشکلات نواحی فرسوده شهری, بنا به سرشت خود چندوجهی و چندبعدی هستند و در هر مورد به شکل خاصی بروز می نماید. افت منزلت اجتماعی و اقتصادی و نابسامانی های کارکردی و کالبدی این بافت ها به همراه افت بسیار شدید کیفیت محیط شهری ازجمله دلایلی است که سیاست گذاران و برنامه ریزان شهری را مجاب به ارائه راهبردها و راهکارهای مدیریتی در مواجهه با مسائل و مشکلات آن کرده است. یکی از این رویکردهای نوین, رویکرد بازآفرینی در چارچوب حکمروایی شهری است. اهداف: هدف این پژوهش, ارزیابی جایگاه حکمروایی شهری در فرآیند بازآفرینی بافت فرسوده شهری منطقه 12 شهر تهران می باشد. در این مقاله تلاش شده است تا به این سؤال پاسخ داده شود که وضعیت شاخص های حکمروایی در بافت فرسوده شهری و اثرگذاری حکمروایی در بازآفرینی بافت فرسوده شهری چگونه است؟ مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی و به لحاظ هدف کاربردی-توسعه ای می باشد و واحد تحلیل آن سرپرست خانوار می باشد که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 383 نفر تعیین گردید و برای انتخاب نمونه ها از روش نمونه گیری تصادفی در سطح محلات منطقه متناسب با تعداد جمعیت ساکن استفاده گردید. برای گردآوری اطلاعات موردنیاز از روش های کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. همچنین از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات میدانی استفاده گردید. در راستای تجزیه وتحلیل از آمارهای توصیفی و استنباطی استفاده گردید. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که در بین شاخص های حکمروایی شهری, شاخص عدالت و اثربخشی و کارایی بیشترین و شاخص های پاسخگویی و بینش راهبردی پایین ترین رتبه را به خود اختصاص داده اند. به طورکلی شاخص های حکمروایی شهری در منطقه 12 شهرداری تهران در مقیاس پایین تر از حد متوسط قرار دارند. همچنین حکمروایی در شاخص های کالبدی, اقتصادی و اجتماعی اثرپذیری بیشتری نسبت به شاخص های فرهنگی و زیست محیطی داشته است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  امینی، مینا، صارمی، حمیدرضا، و قالیباف، محمدباقر. (1397). جایگاه حکمروایی شهری در فرآیند بازآفرینی بافت فرسوده شهری مطالعه موردی: منطقه 12 شهر تهران. تحقیقات جغرافیایی، 33(3 (پیاپی 130) )، 202-217. SID. https://sid.ir/paper/379621/fa

  Vancouver: کپی

  امینی مینا، صارمی حمیدرضا، قالیباف محمدباقر. جایگاه حکمروایی شهری در فرآیند بازآفرینی بافت فرسوده شهری مطالعه موردی: منطقه 12 شهر تهران. تحقیقات جغرافیایی[Internet]. 1397؛33(3 (پیاپی 130) ):202-217. Available from: https://sid.ir/paper/379621/fa

  IEEE: کپی

  مینا امینی، حمیدرضا صارمی، و محمدباقر قالیباف، “جایگاه حکمروایی شهری در فرآیند بازآفرینی بافت فرسوده شهری مطالعه موردی: منطقه 12 شهر تهران،” تحقیقات جغرافیایی، vol. 33، no. 3 (پیاپی 130) ، pp. 202–217، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/379621/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی