مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

819

دانلود:

276

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

عکس العمل انگور به شرایط رطوبتی مختلف خاک

صفحات

 صفحه شروع 71 | صفحه پایان 79

چکیده

 است که می تواند بر عملکرد و کیفیت میوه تولیدی اثربخشی زیادی داشته باشد. لذا طرحی با اهداف بهینه سازی مصرف آب, افزایش عملکرد و بهبود کیفیت کشمش تولیدی با شش تیمار آبیاری T1): شروع آبیاری پس از پایان گلدهی و به فاصله هر12روز یکبار, T2: آبیاری هنگامیکه طول حبه ها حدود (5-3) میلیمتر شدند + 15 روز پس از آن + 15 روز قبل از برداشت, T3: آبیاری قبل از گلدهی + آبیاری پس از پایان گلدهی + آبیاری پس از آن به فاصله 20روز تا قبل از برداشت, :T4 آبیاری پس از 40% تخلیه رطوبتی خاک, T5: آبیاری پس از 40% تخلیه رطوبتی در خاک قبل از گلدهی + آبیاری پس از 60% تخلیه رطوبتی در خاک پس از گلدهی.T6: آبیاری پس از 60% تخلیه رطوبتی در خاک قبل از گلدهی + آبیاری پس از 40% تخلیه رطوبتی در خاک پس از گلدهی) در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی کاشمر به مدت سه سال اجرا گردید. ایستگاه تحقیقاتی مزبور در واحد فیزیوگرافی فلاتها و دشت آبرفتی دامنه ای واقع شده است و بافت خاک آن سیلتی لوم و اسیدیته خاک از 8/7 تا 4/8 متغیر می باشد. کلیه عملیات باغی در باغ مذکور به استثنای آبیاری بطور یکنواخت انجام گرفت. پس از برداشت میوه انگور اندازه گیریهای کمی و کیفی شامل اسیدیته قابل تیتراسیون (TA), pH, میزان مواد جامد محلول (TSS), عملکرد, وزن خوشه و اندازه حبه انگور انجام شد. نتایج حاصل از اجرای طرح نشان داد که اثر تیمارهای آبیاری بر عملکرد در سطح 5% معنی دار بود و بیشترین عملکرد از تیمار T3 به میزان 1/30 تن در هکتار و کمترین عملکرد از تیمار T6 به میزان 1/19 تن در هکتار بدست آمد. اثر تیمارهای آبیاری بر خصوصیات دیگر انگور تولیدی نیز در سطح 5% معنی دار بود و بیشترین طول حبه, عرض حبه و مواد جامد محلول و کمترین اسیدیته از تیمار T3 به ترتیب با مقادیر 19/20 میلی متر, 07/13 میلی متر, 36/22 درصد و 049/4 بدست آمد. بطور کلی نتایج حاصل حاکی از آن است که در شرایط ایستگاه تحقیقات کشاورزی کاشمر با خاک سیلتی لوم بهترین برنامه آبیاری انگور پیکانی عبارت است از یک آبیاری زمستانه + یک آب قبل از گلدهی وآبیاری پس از پایان گلدهی با دور آبیاری 20 روزه در این برنامه 6 نوبت آبیاری انجام و 5637 متر مکعب در هکتار آب مصرف گردید.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  ذبیحی، منصور، و آذرپژوه، الهام. (1383). عکس العمل انگور به شرایط رطوبتی مختلف خاک . علوم خاک و آب، 18(1)، 71-79. SID. https://sid.ir/paper/379066/fa

  Vancouver: کپی

  ذبیحی منصور، آذرپژوه الهام. عکس العمل انگور به شرایط رطوبتی مختلف خاک . علوم خاک و آب[Internet]. 1383؛18(1):71-79. Available from: https://sid.ir/paper/379066/fa

  IEEE: کپی

  منصور ذبیحی، و الهام آذرپژوه، “عکس العمل انگور به شرایط رطوبتی مختلف خاک ،” علوم خاک و آب، vol. 18، no. 1، pp. 71–79، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/379066/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی