مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: المپیک | سال:1389 | دوره:18 | شماره:3 (پیاپی 51) | صفحه شروع:95 | صفحه پایان:108

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

332

دانلود:

178

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه ادراکات دانش آموزان دختر و پسر ایرانی از تربیت بدنی و ورزش مدرسه ای

صفحات

 صفحه شروع 95 | صفحه پایان 108

چکیده

 این تحقیق با هدف مقایسه ادراکات دانش آموزان دختر و پسر ایرانی از تربیت بدنی و ورزش مدرسه ای با یکدیگر انجام شد. بدین منظور, با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای, 1275 دانش آموز (625 دختر, 650 پسر) به عنوان آزمودنی انتخاب شدند. روش تحقیق علی – مقایسه ای و ابزار اندازه گیری متغیرها پرسشنامه ای بود که با بهره گیری از پرسشنامه بیلی و دیسمور (2004) تنظیم و پس از روایی و پایایی سنجی (آلفای کرونباخ برابر 0.77) استفاده شد. به منظوربررسی تفاوت بین ادراکات آزمودنی های دختر و پسر از آزمون کای اسکور در سطح a<0.05 استفاده شد. یافته های تحقیق آشکار ساختند که دختران و پسران ایرانی از تربیت بدنی و ورزش مدرسه ای و شایستگی های ادراک شده خود درک یکسانی دارند. درک دانش آموزان دختر و پسر ایرانی از اهمیت دروس قرآن, علوم, و ریاضی در مقایسه با تربیت بدنی و ورزش مدرسه ای مشابه اما در خصوص مقایسه تربیت بدنی و درسی فارسی متفاوت بوده و اکثر دانش آموزان دختر و پسر ایرانی در خصوص اینکه «تربیت بدنی و ورزش مدرسه ای به آنها کمک می کند تا بدنی آماده وسالم داشته باشند» همنوا بودند.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID