مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

797

دانلود:

236

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر 8 هفته تمرین سرعتی با و بدون مکمل ویتامین های E و C بر مالون دی آلدئید و سوپراکسیددسموتاز پلاسمایی

صفحات

 صفحه شروع 137 | صفحه پایان 147

چکیده

 این تحقیق به بررسی اثر تمرین سرعتی و مجموعه تمرین سرعتی و مصرف مکمل ویتامین E و C بر مالون دی آلدئید (MDA) و آنزیم ضداکسایشی سوپراکسیددسموتاز(SOD)  پرداخته است. به این منظور, 40 نفر داوطلب واجد شرایط به عنوان نمونه انتخاب شدند (با میانگین قد 171±5.40 سانتی متر, سن 19±1.9 سال و وزن 73±4.4 کیلوگرم) و به طور تصادفی در چهار گروه 10 نفری سرعتی, سرعتی بامصرف مکمل ویتامین E و C, کنترل, کنترل با مصرف مکمل ویتامین E و C تقسیم بندی شدند. گروهها در یک برنامه سرعتی شرکت نموده و تمام رکوردهای مربوط ثبت شد و نمونه های خونی, بلافاصله پس از تمرین جمع آوری شد. سپس دو گروه سرعتی و سرعتی با مکمل, تمرین 8 هفته ای دوهای تکراری کوتاه و با رعایت اصل اضافه بار را طی نمودند. همچنین دو گروه سرعتی با مکمل و گروه مصرف مکمل به میزان 500 میلی گرم ویتامین C و 400 واحد ویتامین E در روز دریافت نمودند. پس از 72 ساعت از آخرین جلسه, برنامه سرعتی کاملا مشابهی از نظر تعداد تکرار, در چهار گروه اجرا و نمونه های خونی بلافاصله جمع آوری شد و نمونه ها از نظر متغیر های MDA به عنوان شاخص پراکسیداسیون چربی و SOD به عنوان شاخص فعالیت آنزیم ضداکسایشی مورد مقایسه قرار گرفتند. از روش آنالیز واریانس دو سویه (ANOVA) برای مقایسه گروهها و t همبسته برای مقایسه پیش و پس آزمون گروهها استفاده شد. نتایج نشان داد که در سطح MDA گروهها تفاوت آماری معنی داری وجود دارد (P=0.00) اما در فعالیت SOD تفاوت آماری معنی داری یافت نشد. مقایسه نتایج مربوط به پیش آزمون و پس آزمون گروهها نیز نشان داد که مقادیر MDA در دو گروه تمرین سرعتی (P=0.01) و سرعتی با مصرف مکمل (P=0.003) تفاوت آماری معنی داری داشته است اما در گروه کنترل و گروه مصرف ویتامین چنین نبوده است. همچنین نتایج پیش آزمون و پس آزمون نشان دادکه فعالیت SOD با وجود افزایش در دو گروه سرعتی و سرعتی با مکمل, معنی دار نبوده است. یافته ها نشان می دهد که تمرین سرعتی می تواند سازگاری های ضداکسایشی (با کاهش  MDAو افزایش فعالیت آنزیم SOD) در بدن ایجاد نماید ولی مصرف مکمل به تنهائی سیستم ضداکسایشی را تقویت نمی کند و همینطور مصرف ویتامین اثر تجمعی با تمرین نیز نخواهد داشت.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  یثربی، س.، و سلامی، ف.، و رجبی، ح.، و سردار، م. (1389). اثر 8 هفته تمرین سرعتی با و بدون مکمل ویتامین‌های E و C بر مالون دی آلدئید و سوپراکسیددسموتاز پلاسمایی. المپیک, 18(3 (پیاپی 51)), 137-147. https://sid.ir/paper/37869/fa

  Vancouver: کپی

  یثربی سیدمحمدعلی، سلامی فاطمه، رجبی حمید، سردار محمدعلی. اثر 8 هفته تمرین سرعتی با و بدون مکمل ویتامین‌های E و C بر مالون دی آلدئید و سوپراکسیددسموتاز پلاسمایی. المپیک. 1389 [cited 2023January30];18(3 (پیاپی 51)):137-147. Available from: https://sid.ir/paper/37869/fa

  IEEE: کپی

  یثربی، س.، سلامی، ف.، رجبی، ح.، سردار، م.، 1389. اثر 8 هفته تمرین سرعتی با و بدون مکمل ویتامین‌های E و C بر مالون دی آلدئید و سوپراکسیددسموتاز پلاسمایی. المپیک, [online] 18(3 (پیاپی 51)), pp.137-147. Available: https://sid.ir/paper/37869/fa.