مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

234

دانلود:

122

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

برآورد احتمال وقوع توفانهای تندری بهاره با استفاده از مدل زنجیره مارکف مطالعه موردی: تبریز

صفحات

 صفحه شروع 189 | صفحه پایان 204

چکیده

 توفانهای تندری یکی از پدیده های آب و هوایی هستند که به دلیل همراهی با رعد و برق, باد شدید, تگرگ و بارشهای شدید موجب آسیبهای فراوانی در دنیا میشوند. در این پژوهش احتمال وقوع روزهای همراه با توفان تندری در تبریز در فصل بهار با به کارگیری قوانین احتمالاتی و با استفاده از تکنیک زنجیره مارکف مورد تحلیل قرار گرفته است. بدین منظور از داده های روزانه مربوط به توفانهای تندری (کدهای 95 تا 99) در یک دوره آماری 65 ساله (2015-1951) استفاده گردید. ابتدا روزها به دو دسته روزهای عادی با کد صفر و روزهای همراه با توفان تندری با کد 1 تقسیم شده و تعداد حالتهای انتقال شرطی در ماههای مورد مطالعه شمارش شد. سپس ماتریس احتمال تغییر وضعیت بر اساس روش درستنمایی بیشینه محاسبه گردید. برخی از خصوصیات مهم دیگر, مانند احتمالات ساده تجربی و احتمال تعادل دوره ها, فراوانی وقوع, طول دوره ها و سیکل هوایی نیز تعیین شد و در نهایت با محاسبه فراوانی دوره های همراه با توفان تندری, احتمال وقوع این دوره ها و دوره بازگشت آنها مشخص گردید. نتایج نشان میدهد که کوتاهترین سیکل هوایی مربوط به ماه می است که بیشترین فراوانی توفان تندری را دارد و بالعکس طولانی ترین سیکل هوایی مربوط به ماه آوریل که فراوانی کمتری دارد. در طی دوره آماری 65 ساله, توالی دوره های توفانی یک روزه و دو روزه بیشترین فراوانی را داشته است و بتدریج برای توالیهای طولانیتر, از فراوانی دوره های همراه با توفان تندری کاسته میشود. دوره بازگشت دوره های توفان تندری یک روزه و دو روزه به طور متوسط 5/1 و 5 روز میباشد. رابطه رگرسیونی بین مقادیر مشاهده شده و برآورد شده دوره های n روزه همراه با توفان تندری, نشان می دهد که میزان دقت و اطمینان موردنظر برای همه ماهها, بالاتر از 99 درصد بوده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  عزیززاده، محمدرضا، جوان، خدیجه، رسولی، علی اکبر، و استادی، الناز. (1397). برآورد احتمال وقوع توفانهای تندری بهاره با استفاده از مدل زنجیره مارکف مطالعه موردی: تبریز. مخاطرات محیط طبیعی، 72(18 )، 189-204. SID. https://sid.ir/paper/377757/fa

  Vancouver: کپی

  عزیززاده محمدرضا، جوان خدیجه، رسولی علی اکبر، استادی الناز. برآورد احتمال وقوع توفانهای تندری بهاره با استفاده از مدل زنجیره مارکف مطالعه موردی: تبریز. مخاطرات محیط طبیعی[Internet]. 1397؛72(18 ):189-204. Available from: https://sid.ir/paper/377757/fa

  IEEE: کپی

  محمدرضا عزیززاده، خدیجه جوان، علی اکبر رسولی، و الناز استادی، “برآورد احتمال وقوع توفانهای تندری بهاره با استفاده از مدل زنجیره مارکف مطالعه موردی: تبریز،” مخاطرات محیط طبیعی، vol. 72، no. 18 ، pp. 189–204، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/377757/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی